Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hva har justisministeren tenkt å gjøre for å sikre at borgerne lettere kan få innsikt i gjeldende rett og for at pressen skal få tilgang til rettsavgjørelser og saksdokumenter for å utøve sin kontrollfunksjon, og kan det finnes en bedre løsning eller en annen innretning enn dagens kostbare løsning gjennom Lovdata Pro?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Det hopar seg opp med ubetalte fartsbøter som utanlandske sjåførar, særleg i transportnæringa, skulle ha betalt.
  Har samferdselsministeren tatt tak i dette problemet, eller vil han ta grep som kan gjera det mogleg for politiet å drive inn bøtene?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Vil statsråden sørge for at endring i Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen når det gjelder sammensetningen av styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS), blir i samsvar med merknad fra en samlet næringskomite i Innst. 154 L (2017-2018)?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden avklare om det er Venstres finanspolitiske talspersons sin garanti for fremdrift mot investeringsbeslutning for CCS i 2020 som gjelder, eller om det er Statsråd Søviknes sin løse tidsangivelse på «drar over i 2021» som er gjeldende, eller er det et tredje alternativ som regjeringen nå legger til grunn?

 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand, hvis ikke vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere, og har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden etter i naturen rundt anlegget?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane