Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Sikkerhetsmyndighetene har uttrykt sterk bekymring over mangelen på IT-kompetanse til å beskytte nasjonal sikkerhetsgradert informasjon som skal være underlagt nasjonal kontroll. Situasjonen skal være så kritisk at det ikke finnes norske borgere innen kryptologi på doktorgradsnivå som kan sikkerhetsklareres til å utføre slike oppgaver. Hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt og planlagt for å bygge opp denne type kompetanse slik at rikets sikkerhet ivaretas?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

  Vi statsråden sørge for at Forsvaret som viktig interessent bidrar til å realisere et prosjekt om vannledning og framføring av vann til Tarva i Trøndelag?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Kan Statsråden redegjøre for hvor store ekstrakostnader postomleggingen har ført til for de ulike regionale helseforetakene og helseforetakene, hvordan vil statsråden løse dette og hva mener statsråden evt at helseforetakene skal nedprioritere for å dekke de økte postutgiftene?

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Fra Nord-Trøndelag meldes det at ledelsen i NIBIO har besluttet at det ikke skal legges ut nye engforsøk på Kvithamar (Bioforsk Midt-Norge) på grunn av politisk press om snarest å tømme forsøksstasjonen og flytte virksomheten til Steinkjer. Dette til tross for at regjeringen tidligere har uttalt at det kan pågå forsøksvirksomhet på Kvithamar ut 2020. Hvordan vil statsråden sørge for at aktiviteten på Kvithamar kan fortsette ut 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Kan statsråden gjøre rede for hvor mange av landets kommuner som har permanente politikontakter i aktiv virksomhet per 11.04.18 og hvor mange kommuner som har permanente politiråd på plass?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane