Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Turbussnæringa er prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar grunna eit ganske fritt regelverk for kabotasjekøyring for persontransport. I ein slik situasjon er det svært viktig at råmevilkåra er like. Sjølv om ein buss er utanlandsk, så skal det svarast meirverdiavgift for den tenesteproduksjonen som skjer i Noreg. Korleis vert dette i dag kontrollert, og korleis vil statsråden sikre meir jambyrdige konkurransevilkår for denne næringa?
 • Spørjetimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  I et brev datert 10. november 2017 fra Forsvarsdepartementet til Eirik Skarland i organisasjonen 'Bevar Andøya Flystasjon' skriver departementet at 'departementet legger opp til å offentliggjøre informasjon om konseptvalgutredningens anbefalte løsning - herunder plassering av bygg og kostnadsestimater - så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og forhåpentligvis innen 17. november 2017'. Hva er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptutvalgutredningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Departementet har finregnet på lærerbehovet i Nordland, Troms og Finnmark (ref Aftenposten 27/3-17). Et forsiktig estimat anslår at Nord-Norge samlet sett vil ha behov for minst 4000 nye lærere, hvis en skal erstatte ufaglærte og lærer som går av med pensjon, de neste 10 årene. Samtidig som det står ca. 175 ledige plasser på lærerstudiene i landsdelen.
  Hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å møte behovet for kvalifiserte lærere i nord?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Da det ble bestemt hvilke lensmannskontor som skulle bestå, var Herøy og Dønna lensmannskontor ett av disse, fordi dette var øykommuner uten veiforbindelse. Før jul kom informasjon om at kontoret på øya ikke skal være bemannet. Endringene innebærer at det ikke lenger vil være tjenestepersonell stasjonert i Herøy og Dønna.
  Hvilke vurderinger gjør ministeren seg om at folk er utrygge etter nedlegging av lensmannskontor på tett befolka øyer, og om en uttrykningstid på 2-3 timer ved drapstrusler er akseptabelt?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Digital postkasse er en løsning som gjør at innbyggerne kan få og sende post til og fra det offentlige digitalt.
  Hvilke statlige etater og direktorater benytter Digipost ikke bare til utsendelse til innbyggerne, men også ved at etaten kan motta Digipost fra innbyggerne?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane