Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Statsråden svarer i spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 168 (2018-2019) at det blir 'rom for en aktivitetsvekst på om lag 1,7 prosent' ved sykehusene for 2019, med prioritering av psykisk helse og rusfeltet. Regjeringa har sagt til helseforetakene at de psykiske helsetjenestene skal være utadrettede og lett tilgjengelige med samarbeid på kommunale arenaer og der hvor brukerne befinner seg. Når Sykehuset Innlandet nå endrer sitt behandlingstilbud, hvor godt bør konsekvensene være utredet først, og hvordan blir tjenestene mer utadrettede og lett tilgjengelige?
 • Spørjetimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  I NTP slo Stortinget fast at InterCity skulle bygges ut med dobbeltspor til Lillehammer innen 2034. Senere har Jernbanedirektoratet skjøvet dette i det blå med sitt handlingsprogram. I årets statsbudsjett sto det heller ikke noe om videre planlegging til Lillehammer. Hva er regjeringa sin plan for utbygging og planlegging videre nordover fra Hamar?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til utviklingsministeren

  Informasjonsstøtteordningen har gjennomgått endringer under Solberg-regjeringa. Nå er det en dreining fra mange små til færre store tildelinger av bistandsmidler.
  Hvordan mener statsråden informasjonsstøtten har bidratt til informasjonen om utviklingsspørsmål i Norge i ulik grad med ulik organisering, og hvilken finansiering ser statsråden for seg for informasjon om utviklingsspørsmål i framtida?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Viser til Dokument nr. 15:236 (2018-2019). Det pågår utredning og utvikling av tilskudd til studieforbund.
  Hva slags prosess ser statsråden for seg videre, når tenker regjeringen å konkludere i spørsmålet, og hvordan vil Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene bli inkludert i prossesen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Søking og tilsetting i midlertidige og faste vitskaplege stillingar visar at få nordmenn ynskjer seg til akademia og forsking. Få av dei norske forskerane publiserer på norsk. Khrono skreiv førre veke at berre 10 % av dei 25 000 publikasjonane frå norske forskarar i 2017 vart skrivne på norsk.
  Korleis vil statsråden sikre at akademia er ein attraktiv arbeidsplass for relevante norske arbeidstakarar, og kva vil statsråden gjere for at publikasjonar på norsk ikkje forsvinn heilt?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane