Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Det vises til justis-, beredskaps- og innvandringsministerens facebook post om at 'Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet'. Hva er statsministerens kommentar til at regjeringen har en justisminister som i praksis mener at stortingsflertallet er mer opptatt av å beskytte terrorister enn å beskytte landet?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Trass i korte avstander ligger tre av Oslo-sykehusene i bunnsjiktet for andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt fire timer etter symptomer. Mens landsgjennomsnittet er på 42,1 pst., ligger f.eks. Lovisenberg på 29 pst., jf. Norsk hjerneslagregister. En hovedgrunn til dette er at det ofte kan være uklart for helsepersonell hvor pasienten skal. Ethvert tidstap her kan koste liv eller føre til store skader på pasienten. Vil statsråden påse at Helse Sør-Øst sørger for at det opprettes et felles mottak for slagpasienter i Oslo?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Norge har respondert på Københavnerklæringen. Erklæringens artikkel 26 omhandler formuleringer om asyl- og innvandringssaker, hvor det blant annet står at domstolen ikke skal kunne overprøve nasjonale rettsinstanser utenom i helt eksepsjonelle tilfeller. Norge har ikke kommentert dette.
  Innebærer det at statsråden aksepterer artikkelen slik den er formulert, og premisset om at EMD ikke skal involvere seg (avoid intervening) i asyl- og innvandringsaker, bortsett fra i eksepsjonelle tilfeller?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

  Brånåsen deponi var et kommunalt avfallsdeponi som ble lagt ned i 1991. I dag skaper deponiet store utfordringer for beboere i samme område. Det har blant annet oppstått setningsskader, lekkasjer av deponigass inn i husene, en eksplosjon som følge av deponigass og en antennelse. Mange opplever helseplager og usikkerhet knyttet til risikoen ved å bli eksponert for deponigass.
  Hvordan vil statsråden sikre at helsetilstanden til mennesker bosatt på og ved Brånås avfallsdeponi blir kartlagt og ivaretatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Regjeringen har ambisjoner for en grønn, smart og nyskapende fremtid der ingeniører og teknologer vil spille en sentral rolle (NITO 2017). Allikevel vet vi at ingeniør- og teknologiutdanningene i Norge er grovt underfinansiert. Utdanningskvaliteten er satt på et nivå som hverken speiler regjeringens ambisjoner eller fremtidig kompetansebehov.
  Vil ministeren gjøre noe med underfinansieringen i Nasjonalbudsjettet i 2019 for å sikre at ambisjonene blir nådd?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane