Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Ministeren har innkalt til første møte i fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark, som regjeringa jobber for, 22. juni. I en juridisk tolkning til Troms fylkeskommune legger KMD saksbehandlingsreglene i kommuneloven til grunn for fellesnemnda, men det kan først gjøres når fellesnemnda er valgt av de to fylkestingene, og trer sammen på ordinært vis.
  Med hvilken hjemmel i inndelingsloven kan ett fylke (Troms) utgjøre fellesnemnda?

 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Luftambulansetjenesten kan miste én av tre teknikere (NRK 19. juni), og flyteknikerne har ikke hørt noe fra Babcock.
  Hvilke tiltak har helseministeren planlagt å gjennomføre, og når, for å sikre erfaringen og kompetansen til dette avgjørende personellet i luftambulansetjenesten?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Det vises til Statsrådens svar på spørsmål stilt av SV knyttet til Edvard Grieg og dekning av varmebehovet. Statsråden uttaler at det ikke vil tas stilling til hvordan varmebehovet til Grieg skal dekkes før i 2020. Er det ikke nødvendig å fatte denne beslutningen tidligere for å kunne ferdigstille den kommersielle avtalen i tide til investeringsbeslutningen som skal fattes tredje kvartal 2018?

 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til olje- og energiministeren

  I innst. 382 S (2014-2015) forutsettes det at den pålagte tilknytningen til områdeløsningen for kraft fra land vil medføre at all egen kraftgenerering fra gassturbinene på Edvard Grieg fases ut. Man jobber også med alternative løsninger for dekning av varmebehovet.
  Har kabelen som planlegges for byggetrinn 2 for Johan Sverdrup, stor nok kapasitet til å kunne dekke a) kraftbehovet som i dag dekkes av gassturbinene på Edvard Grieg og b) alt kraft- og varmebehov?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Hvordan vil statsministeren reagere overfor den amerikanske regjeringen på den behandlingen migrant- og flyktningfamilier blir utsatt for på grensa mellom Mexico og USA?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane