Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Mange av de som pendler bor i en betydelig avstand fra arbeidsplassen og bruker betydelig av egen tid og egne penger for å komme til arbeid. Samtidig er det et klart mål å få flere til å kjøre kollektivt og miljøvennlig.
  Hvordan mener statsråden at innføringen av avgift for pendlerparkering rimer med samfunnets behov for mobilitet i arbeidsstokken og målet om å få flere til å benytte miljøvennlige transportmidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Som statssekretær Lunde uttaler i Bondebladet 12/1 2018 er det ulvene tilknyttet de to flokkene i Julussa- og Osdalsreviret som skal tas ut. Dette må forstås slik at intensjonene var å ta ut begge flokkene i sin helhet.
  Hva er raskest mulig framdrift i en sak hvor det tildeles tilleggskvote og deretter lisensfelling på grunnlag av denne kvoten, og vil statsråden bidra til at slik kvote blir gitt?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Det er uttalt fra regjeringspartiene at den totale rammen for Forsvarets Musikk skal videreføres i 2018, og det er vedtatt at strukturen og antall årsverk skal opprettholdes i Forsvarets langtidsplan. Samtidig viser en økonomisk gjennomgang fra MFO at korpsene er underbudsjettert i 2018 med 24,5 mill.
  Hva får det enkelte forsvarskorpset i bevilginger i 2018, er dette en økning eller om det er et kutt i forhold til tidligere år, og kan forsvarsministeren forsikre om at antall årsverk og struktur opprettholdes?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Har statsråden gitt bestilling til Statens vegvesen om hvilken type møtefri vei som skal bygges på E18 mellom Melleby og Ørje, og hvis ja, når forventer statsråden at veien faktisk er ferdigstilt, slik som beskrevet i Nasjonal Transportplan, altså møtefri fra riksgrensen ved Sverige til E6 ved Vinterbro?

 • Skriftleg spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mener kommunalministeren at vedtaket i fellesnemnda for Viken fylkeskommune om å bygge nye administrasjonsbygg, fremfor å benytte de eksisterende bygg, er i tråd med Stortingets klare føring om å redusere kostnader til administrasjon og politikere?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane