Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

  Nordisk råd har vedtatt 15 punkter innen samferdselsområdet som er viktige for vekst og utvikling i de nordiske land. Ett av punktene som ble vedtatt, er å gjenopprette et nordisk ministerråd for transport. Det har tidligere eksistert et slikt ministerråd, men det ble nedlagt i 2005. På hvilken måte vil statsråden arbeide for å følge opp vedtaket fra Nordisk råd, slik at vi kan få etablert et nordisk ministerråd for transport?
 • Spørjetimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kulturministeren

  Det Norske Blåseensembles visjon om å være et nyskapende orkester innen klassisk musikk blir lagt merke til både innen- og utenlands. Ensemblets strategi harmonerer godt med visjonen i 'Grenseløse Østfold' og regjeringens Jeløya-plattform om at offentlig støtte i større grad bør gå til fremvisning, ikke bare til produksjon. Det Norske Blåseensemble har søkt om økt støtte fra staten for å kunne øke antall konserter. Vil statsråden bidra til at ensemblets strategi kan realiseres neste år?
 • Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  I år går gjeldende bibliotekstrategi ut. Bibliotekene har utviklet seg som debatt- og litteraturhus, men samtidig har antall bibliotekenheter gått ned med 92 enheter fra 2010 til 2016. Kommunesammenslåing kan gi flere nedleggelser, det er store kvalitetsforskjeller og mange skolebiblioteker blir forsømt. Derfor har Sosialistisk Venstreparti foreslått et nasjonalt løft for bibliotekene, med en ny strategi, opptrappingsplan for midler øremerka til bibliotek, digitalt medieinnkjøpsbudsjett og egen skolebiblioteklov. Vil statsråden støtte det?
 • Spørjetimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  25. april markeres den internasjonale støyfrie dagen over hele verden. Hensikten er å skape oppmerksomhet om tiltak mot støy som påvirker vårt samfunn, vår velferd og vår helse. Dagen minner om viktigheten av en målrettet innsats mot støy. Stortinget har vedtatt en nasjonal handlingsplan mot støy. SSB har rapportert at antall støyplagede etter dette har økt betydelig. Hvilke konkrete mål har regjeringen for å snu utviklingen, og hvordan vil den sørge for en bred, målrettet innsats mot støy?
 • Skriftleg spørsmål fra Arve Sigmundstad (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hvilke initiativ vil Regjeringen ta for å stoppe det som lokalt omtales som en snikinnføring av en sammenslåingsprosess uten særlige eller reelle behov for Halden og Fredrikstad tingrett?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane