Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Ifølgje media er Olje- og energidepartementet involvert i arbeidet med å finna ei løysing for utbygging av det såkalla NOAKA-området i Nordsjøen då partane sjølv ikkje klarte å verta samde. Ressursane i området er over 400 millionar fat olje.
  Vil Stortinget gjerast kjent med vurderingane til oljedirektoratet av samfunnsøkonomi og miljøkonsekvensar av dei to ulike forslaga før departementet kjem med sin anbefaling eller konklusjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden gjere greie for kor langt prosessane med etablering av Co2-fondet er kome, og når statsråden planlegg at forhandlingane skal være ferdige?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden gjere greie for om MPÅ nokon gong har operer frå Evenes, og om dei fekk den bakkestøtte dei trengde frå Evenes, og dersom MPA har flydd frå Evenes, ber eg statsråden gjere greie for kor dei parkerte og korleis drifta av MPA påverka sivil flytrafikk.
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden stadfeste at Forsvarssjefen i det komande arbeidet med Forsvarssjefens Fagmilitære Råd får mandat til å fungere som etatsjef og fritt leggje fram sitt forsvarsfaglege råd til Forsvarsdepartementet utan at arbeidet vert leia eller styrt, og konklusjonane dermed overstyrt, frå departementet si side?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden gjere greie for om dagens amerikanske nærvære på Andøya kunne vorte gjennomført på Evenes i framtida, gitt at dei allierte nyttar armerte fly, med omsyn til plass. Samt kor ein vil plassere militære transportfly på Evenes i ein slik situasjon?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane