Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  § 13 i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovdyr, gir bestemmelser om erstatning av omkostninger, ulemper og kostnader på besetningsnivå. Erstatninger for følgekostnader i sauebesetninger ytes etter satser som gir økt erstatning ved økende tap. Beitelagene gjør en stor innsats for å redusere tap av husdyr til rovvilt. Skadereduksjoner som følge av slik innsats gir ikke erstatning.
  Vil statsråden bidra til at merarbeid og tilsyn som utføres i beitelag for å redusere tap kan gis godtgjørelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kommunene har ansvaret for reguleringsplaner gjennom plan- og bygningsloven. Det har den siste tiden kommet frem flere eksempler hvor det er tillatt boligbygging på tidligere deponier og farene forbundet med dette.
  Hvem sitter med det juridiske ansvaret i tilfelle erstatningssaker, i de tilfeller hvor kommuner har tillatt bygging av boliger på områder som før har vært deponier, uten at de har kunnet være klar over dette pga. manglende kartlegging?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I en pressemelding sier statsråden at dersom Finnmark står alene med 76 000 innbyggere, vil det langt på vei fjerne muligheten for å overføre flere av de nye oppgavene til fylkeskommunene. Regjeringen har utsatt behandlingen av oppgaveoverføring fra stat til fylkeskommunene og dermed skapt stor usikkerhet om hva som blir gjennomført av ekspertutvalgets forslag.
  Hvilke konkrete oppgaver planlegger regjeringen å overføre fra staten til fylkeskommunene som Finnmark ikke vil være i stand til å løse som eget fylke?

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I svar på spørsmål 1799 om elektrifisering av Edvard Grieg opplyser statsråden at de kommersielle forhandlingene mellom rettighetshaverne i de fire feltene Sverdrup, Krogh, Aasen og Grieg er gjennomført og det er oppnåd enighet om de overordnede kommersielle prinsippene for områdeløsningen. I svaret står det: "Dette inkluderer enighet om fordeling av kostnader og reservert kapasitet."
  Jeg ber om å få se fordelingen av kostander og reservert kapasitet for hvert av de fire feltene.
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Kraftforbruket på offshore innretninger er ikke konstant men varierer år for år (såkalte lastprofiler).
  Hva er lastprofilene for aktuelle innretninger på Utsira og hvor mye kraft er tilgjengelig for Sleipner + Gudrun basert på at overføringskapasiteten fra land er totalt 300 MW og at Stortingets vedtak om at den fossile kraftproduksjonen på Edvard Grieg skal erstattes av kraft fra land innen 2022?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane