Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (2), Kristeleg Folkeparti (2), Arbeidarpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Vi får mange tilbakemeldinger nå om at det foreligger stor usikkerhet rundt hva som skjer vedrørende vedtak fattet i Stortinget den 14. november d.å. om de såkalte "oktoberbarn".
  Når og hvordan vil statsråden gi informasjon til de asylsøkerne det gjelder om videre fremdrift, og er det planlagt, eller blitt utført, uttransportering av asylsøkere til internflukt etter at vedtaket ble fattet i Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Livsoppholdssatsen for barnefamilier i asylmottak har de siste årene blitt kraftig redusert. Dette kan medføre at barn ikke får nok mat og at de ikke får mulighet til å delta i aktiviteter i lokalsamfunnet, og dermed ikke integreres.
  Hvordan sikrer statsråden at kuttet i livsoppholdssatsene ikke medfører at barn går sultne i Norge, og hvordan sikrer statsråden at dette ikke bidrar til økt fattigdom blant barn, og dermed også hindrer inkludering og integrering?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Er det påbegynt et arbeid med å endre offentlighetsloven, hvor langt er arbeidet kommet, når forventes det å bli sendt ut på høring, vil kommunikasjon mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bli offentlig, i så fall når og hvis ikke hvorfor er kommunikasjonen unntatt offentlighet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Regjeringen fjernet med et pennestrøk bevilgningene til telefonavisa for blinde/svaksynte/dyslektikere i årets budsjett på 600 000 kroner. Det er smålig, urettferdig og usosialt og skjedde uten dialog m brukerne. Nå viser det seg at plattformen også driver Medisintelefonen som må legges ned som en følge av dette kuttet.
  Var statsråden orientert om og enig i kuttet, og har han tatt grep for å sikre at målgruppa ikke blir stående uten slik, noen ganger livsviktig informasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helseforetakenes "sørge for ansvar" innebærer anskaffelsesprosesser. Helfo har egne slike og pasientene kan velge med utgangspunkt i fritt behand-lingsvalg. Regjeringen har oppretta en tredje "hybrid"; Helfo-godkjente TSB behandlingsplasser. Mange av disse er vurdert som ikke godkjente i HF og RHF s ordninger, men har fått avtale med Helfo om å levere rusbehand-ling.
  Er det kvalitet eller kvantitet regjeringen på denne måten vil tilby rusavhengige m behov for spesialisert tverrfaglig rusbehandling?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane