Energi- og miljøkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Medlemene i komiteen

Medlemene i energi- og miljøkomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel. Les nærare om høve til å gje skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema, og kan finnast via det 
samla oversynet over høyringane i komiteen.
 
Ved søknad om å få delta på høyring skal høyringsinstansane senda eit kort notat på maksimalt éi side til postmottaket til komiteen innan søknadsfristen går ut.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postmottak

Energi- og miljøkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: energi-miljoe@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 31 00

Komitésekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle