Europautvalet

Europautvalet er Stortingets organ for konsultasjonar med regjeringa om aktuelle EU/EØS-spørsmål.

Utvalet handsamar hovudsakleg EU-rettsakter (direktiv og forordningar) som skal opp til handsaming i EØS-komiteen. Føresegner om verksemda til utvalet er nedskrivne i Stortingets forretningsorden § 17.

Frå Stortinget si side er Europautvalet sett saman av representantane i utanriks- og forsvarskomiteen og dei som er medlemer i Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Andre fagkomitear vert kalla inn dersom aktuelle saker kjem deira arbeidsområde ved. Frå regjeringa si side deltek utanriksministeren, eventuelt andre statsrådar ved behov. Leiaren av utanriks- og forsvarskomiteen leier Europautvalet.

Europautvalet møtest før saker skal handsamast i EØS-komiteen. Regjeringa legg fram dei aktuelle sakene. Medlemene av utvalet kjem med råd om kva for standpunkt regjeringa bør ta, men det er opp til regjeringa å ta ei endeleg avgjerd på Noregs vegner. Regjeringa er ikkje forplikta til å fylgja rådet frå utvalet, men er gjennom parlamentarismen avhengig av tillit frå Stortinget.

Møta i Europautvalet er lukka, om ikkje anna er bestemt. Referat frå eit møte vert offentleggjort etter møtet er slutt, med unnatak av dei delane som er unnatekne offentleg innsyn. Eitt år etter møtet vert heile referatet offentleggjort.

Referat

Referat frå møta i Europautvalet.

Sjå òg:

Les meir om EU/EØS-arbeidet.

EU/EØS-nytt

Antatt EØS-relevante rettsakter

Europaportalen

Kontaktinformasjon

Postadresse

Europautvalet
Stortinget
0026 Oslo

 E-post: Europautvalget@stortinget.no

Komitésekretær

Dag Stangnes
Telefon: 23 31 35 13,

dst@stortinget.no

Seniorrådgjevarar

Margrethe Saxegaard
Telefon: 23 31 36 07 
mars@stortinget.no


Per Nestande 
Telefon: 23 31 36 11
per.nestande@stortinget.no

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Utvalgets medlemmer

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer
Verv Namn Parti
Leder Søreide, Ine Eriksen H
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Aukrust, Åsmund A
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Fiskaa, Ingrid SV
Medlem Foshaug, Nils-Ole A
Medlem Hansen, Eva Kristin A
Medlem Listhaug, Sylvi FrP
Medlem Melby, Guri V
Medlem Moxnes, Bjørnar R
Medlem Schou, Ingjerd H
Medlem Solberg, Erna H
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Ulstein, Dag-Inge KrF
Medlem Aasrud, Rigmor A
Komitémedlemmer
Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den Felles EØS-parlamentarikerkomiteen
Verv Namn Parti
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Medlem Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Myhrvold, Ole André Sp
Medlem Sjåstad, Runar A
Medlem Sundnes, Trine Lise A