Kommunal- og forvaltingskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er kommunal forvalting, regional- og distriktspolitikk, rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar, innvandringspolitikk, bustadtilhøve, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoritetar, samiske spørsmål med unnatak av reglane om val til Sametinget, saker om organisering og verkeområde for statleg forvalting, statens fellesadministrasjon, statleg personalpolitikk, medrekna lønsvilkår, løyvingar til Det kongelege hus og partistøtte.

Medlemer i komiteen

Medlemer i kommunal--og-forvaltningskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Høyringsinstansane skal senda eit notat på inntil éi side om punkt dei vil ta opp med komiteen, helst eit par dagar før høyringa. Om det er ynskjeleg kan ytterlegare skriftleg materiale takast med i 20 eksemplar til høyringa. 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Kommunal- og forvaltingskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kommunal-forvaltning@stortinget.no

Komitésekretær

Marianne Brænden
Telefon: 23 31 31 30

Komitésekretariatet

Ole Jakob Totland
Telefon: 23 31 37 24

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Andersen, Karin SV
Første nestleder Kjos, Kari Kjønaas FrP
Andre nestleder Sivertsen, Eirik (Har permisjon, Juvik, Kjell-Idar møter som vararepresentant) A
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H
Medlem Bransdal, Torhild KrF
Medlem Engen-Helgheim, Jon FrP
Medlem Gharahkhani, Masud A
Medlem Greni, Heidi Sp
Medlem Lauvås, Stein Erik A
Medlem Lønseth, Mari Holm H
Medlem Nordlund, Willfred (Har permisjon, Andreassen, Kari Anne Bøkestad møter som vararepresentant) Sp
Medlem Staalesen, Siri Gåsemyr A
Medlem Thommessen, Olemic H
Medlem Trellevik, Ove H