Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den einaste komiteen på Stortinget som kan handsama saker på eige initiativ.

Arbeidsområda til komiteen er:

 • kontroll med at regjeringa og forvaltinga gjennomfører dei vedtaka som Stortinget har gjort.
 • dokument frå Riksrevisjonen, meldingar frå Sivilombodsmannen og EOS-utvalet, og andre saker om verksemda til desse kontrollorgana.
 • framlegg om endringar av Grunnlova.
 • vallovgjeving.

Komiteen har òg ansvar for gjennomgang av protokollane frå statsråd og for den årlege meldinga frå regjeringa om oppfylginga av stortingsvedtak. I tillegg handsamar komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjerast gjeldande, dvs. saker som kan resultera i riksrett.

Komiteens eigne undersøkingar

Komiteen kan gjera eigne undersøkingar i forvaltinga for å kontrollera om politikken til regjeringa samhøver med vedtaka og intensjonane frå Stortinget. 

Avgjerda om å starta ei eiga undersøking kan takast av ein tredjedel av medlemene i komiteen, dvs. at minimum fire av medlemene i komiteen må stå bak eit framlegg om å setja i gang ei undersøking.

Sjå oversyn over korrespondanse i undersøkingane til komiteen.

Medlemene i komiteen

Medlemer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Høyringar i komiteen

Samla oversyn over høyringar i komiteen.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kontroll-konstitusjon@stortinget.no

Komitésekretærar

Hanne Koll Larssen, 
Telefon: 23 31 31 64

Thomas Dam
Telefon: 23 31 31 56

Komitésekretariatet

Anita Midtsand
Telefon: 23 31 37 58

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

 • Statsminister Erna Solberg under høringen 27. august. Foto: Stortinget.

  Lukket høring om objektsikring

  Mandag 22. oktober holdt kontroll- og konstitusjonskomiteen ny høring om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Høringen var lukket.

  (30.08.2018)

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle