Hovedinnhold

Grunnlovsjubileet i 2014: Feiring med bismak?

I en debattartikkel i nettmagasinet Vox Publica presenterer professor John Erik Fossum ved Arena Senter for europaforskning UiO, tre kritiske merknader til grunnlovsjubileet.

Fossum skriver blant annet;

Der­for, når mål­do­ku­men­tet sier at fei­rin­gen må «Skape debatt om folke­sty­rets fram­ti­dige hoved­ut­ford­rin­ger og sti­mu­lere til reflek­sjon, enga­sje­ment og del­ta­gelse i demo­kra­tiske pro­ses­ser», vil en slik debatt måtte inklu­dere reflek­sjo­ner om Norge nå i for­hol­det til EU har impor­tert mye av den prak­sis som Eids­volls­men­nene nett­opp øns­ket å avvikle og sikre seg mot gjen­nom Grunnloven – professor John Erik Fossum.

Les professor John Erik Fossums debattartikkel i Vox Publica, 19. september 2013.

Tema­ene i artikkelen tas opp i større bredde i boken «Det norske para­doks — om Nor­ges for­hold til Den euro­pe­iske union», redi­gert av John Erik Fos­sum og Erik Odd­var Erik­sen. Boken utgis på Uni­ver­si­tets­for­la­get i høst.

Les flere artikler om Grunnloven i nettmagasinet Vox Publica her: http://voxpublica.no/tag/grunnlovsdebatt/

Del artikkelen

Skriv ut

Til topp