Konkurransevridning ved utenlandske subsidier

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om håndtering av konkurransevridning ved utenlandske subsidier

Europakommisjonen la 5. mai 2021 fram forsalg til en forordning om håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier. Kommisjonen skriver at målet er effektiv håndtering av utenlandske subsidier som skaper konkurransevridning og skader konkurransevilkårene i det indre marked. Dette er også et sentralt element i gjennomføringen av EUs industristrategi som ble lagt fram samtidig.

Forslaget inneholder tre forskjellige verktøy. Dette omfatter et verktøy som gir Kommisjonen mulighet til å undersøke oppkjøp og fusjoner som involverer et finansielt bidrag fra myndigheter utenfor EU-området. Det inntrer en notifikasjonsplikt dersom målselskapet, eller minst ett av de fusjonerende selskapene, er etablert i EU og har en årlig omsetning på EUR 500 millioner eller mer og det finansielle bidraget fra myndighetene i et tredjeland er på minst EUR 50 millioner. Et annet notifikasjonsverktøy gjelder anskaffelser med en estimert verdi på over EUR 250 millioner. Dette gir mulighet til å undersøke tilbud i offentlige anskaffelser som involverer finansielle bidrag fra myndigheter utenfor EU-området. Det siste verktøyet gir Kommisjonen mulighet for kontroll, på eget initiativ, av alle andre markedssituasjoner, inkludert etableringer, mindre sammenslåinger og anskaffelser med en antatt verdi under terskelen for notifiseringer. Det framgår av forslaget at statsstøtte på mindre enn EUR 5 millioner trolig ikke er konkurransevridende. Se også nærmere omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 6. mai i år.             

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 07.06.2021 10:31 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)223