Fluorholdige og ozonlagsnedbrytende gasser

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om revisjon av regler for fluorholdige og ozonlagsnedbrytende gasser.

Europakommisjonen la 5. april 2022 fram forslag til en forordning om revisjon av det gjeldende regelverket for utslipp av substanser som reduserer ozonlaget  og forslag til en  forordning om revisjon av fluorgassforordningen. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslagene skal bidra til å begrense den globale temperaturstigning i samsvar med Paris-avtalen. Forslaget om fluorgasser vil også bidra til at redusere utslippene med minst 55 % senest i 2030 og gjøre Europa klimanøytralt senest i 2050. Forslagene kan samlet sett føre til en reduksjon av EUs utslipp av drivhusgasser på alt 490 millioner tonn (CO2-ekvivalenter) senest i 2050.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 14:55