EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Avgrens utvalget

Viser 10 treff

2022 - Januar

 • Foreslår styrket mandat for EUs narkotikabyrå

  Europakommisjonen har lagt frem et lovforslag som skal styrke mandatet til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), og endre navnet til European Union Drugs Agency. Det omdannede byrået skal blant annet styrke varsling og overvåking, utvikle forebyggingskampanjer på EU-nivå, og styrke samarbeidet med andre EU-byrå, særlig Europol. Byrået skal også kunne etablere nettverk som samler nasjonale laboratorier for å lette informasjonsutveksling, og spille en sterkere global rolle. Forordningsforslaget er ikke merket som EØS-relevant. Norge har i dag en bilateral avtale med EU om deltakelse i EMCDDA. Dette skyldes at EU avviste Norges ønske om deltakelse gjennom EØS-avtalen.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 21. januar 2022
  (21.01.2022)
 • Nye EU-forslag første halvår 2022

  Europakommisjonen har publisert den foreløpige listen over nye lovforslag og andre initiativ som skal legges fram første halvår 2022. Flere av forslagene er knyttet til Kommisjonens ambisjon om å styrke EUs strategiske autonomi. Det gjelder strategier for forsvars- og rompolitikk, lovgivning for å sikre forsyningskjeder i framtidige kriser og ny lovgivning for å fremme tilgang til mikrochips. Nye initiativ som skal bidra til målet om et grønt og digitalt skifte er også sentralt. Det gjelder blant annet to «pakker» om sirkulærøkonomi, og en om utslipp og forurensing.  Kommisjonen skal også legge fram en ny datalov, et direktiv om deling av helsedata og et forslag til digitale prinsipper. Kommisjonens delegerte rettsakter knyttet til taksonomiregelverket står ikke på listen, men rettsakten for naturgass og atomkraft er ventet i januar.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 12. januar 2022
  (12.01.2022)

2021 - Desember

 • Rammene for enklere datadeling vedtatt i EU

  Rådet og Parlamentet har oppnådd en foreløpig enighet om datastyringsforordningen, Data Governance Act (DGA), ett år etter at lovforslaget ble lagt frem. DGA vil danne rammene for en europeisk datastyringsmodell, og innfører mekanismer som skal gjøre det enklere å gjenbruke bestemte kategorier av beskyttede data fra offentlig sektor. Felles europeiske dataområder skal opprettes innenfor blant annet helse, miljø, energi, mobilitet og finans. Forordningen har også som formål å øke tilliten til dataformidlingstjenester og fremme «dataaltruisme» (frivillig deling av data til samfunnets beste). «We are at the beginning of the age of AI and Europe will require more and more data. This agreement should make it easy and safe to tap into the rich data silos spread all over the EU. The data revolution will not wait for Europe. We need to act now if European digital companies want to have a place among the world’s top digital innovators», uttalte Europaparlamentets saksordfører. DGA er det første initiativet som blir vedtatt under rammene av EUs overordnede datastrategi. I februar neste år skal Kommisjonen etter planen legge fram Data Act, og forslaget til et europeisk helsedataområde er ventet i juni.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 9. desember 2021
  (09.12.2021)
 • Nytt forslag om å ta tobakksdirektivet inn i EØS-avtalen?

  EUs tobakksdirektiv fra 2014 er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Nødvendige lovendringer er vedtatt av Stortinget, men først når direktivet er tatt inn i EØS-avtalen vil dagens norske forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotinvarer, inkludert nikotinholdige e-sigaretter, oppheves. Direktivet skulle etter planen tas inn i EØS-avtalen i 2019, men EU-landene ble ikke enige om forslaget til en beslutning i EØS-komiteen. Det er uvanlig at denne typen forslag stopper opp på dette stadiet. Nå har Europakommisjonen lagt fram et nytt forslag, hvor det er små endringer i teksten knyttet til unntak fra EUs snusforbud. Forslaget er til behandling i Rådet.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 9. desember 2021
  (09.12.2021)

2021 - November

 • Norske innlegg for EU-domstolen

  Utenriksdepartementet har oppdatert en oversikt over pågående rettssaker for EFTA- og EU-domstolen der Norge er involvert. Vi omtaler her et utvalg saker hvor Norge har intervenert eller avgitt innlegg (svensk sak om studiestøtte, reservasjon av kontrakter for ideelle aktører, irsk sak om unionsborgerdirektivet, og utvikling i sak om kjøpekraftjustering av familieytelser).
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 18. november 2021
  (18.11.2021)
 • Nye ESA-saker i 2020 og 2021

  Blant sakene på årets pakkemøte er det mange som er nye. De gjelder blant annet flere saker knyttet til trygdeforordningen, hvor vi omtaler spesielt en sak om overgangsstønad for enslige foreldre. Covid 19 og norske innreiserestriksjoner har blitt fulgt tett av ESA under pandemien. ESA er også i gang med å se på Norges gjennomføring av tredje energimarkedspakke, og stiller spørsmål om uavhengigheten til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Andre tema er boikott av Wizz Air, pasientrettigheter, spredt eierskap i finans- og forsikringsselskaper, forsvarsanskaffelser, Langskip-prosjektet og håndtering av farlig avfall.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. november 2021
  (11.11.2021)
 • Enighet om å styrke EUs legemiddelbyrå

  Europaparlamentet og Rådet har kommet til en enighet om å styrke mandatet til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og gjøre EU bedre rustet til å møte fremtidige helsetrusler. Avtalen innebærer blant annet opprettelsen av to styringsgrupper dedikert til medisinmangel og mangel på medisinsk utstyr, og opprettelsen av en plattform som skal overvåke forsyningen av medisiner og forhindre mangler. Forslaget er en del av EUs helseberedskapspakke som ble lagt frem i fjor høst, og med enigheten forrige uke er den første søylen av EUs helseunion nå på plass. Frankrike, som har formannskapet i EU fra nyttår, planlegger flere nye initiativ knyttet til helseunionen.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 3. november 2021
  (03.11.2021)

2021 - Oktober

 • Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022

  «Making Europe stronger together» er tittelen på Europakommisjonens arbeidsprogram for neste år. Programmet er viktig fordi det informerer om lovforslag og andre tiltak som skal legges fram neste år. Vi omtaler et utvalg av de nye sakene, med vekt på utenriks- og sikkerhetspolitiske initiativ, samt noen av lovforslagene som kan være av interesse for Norge. Flere av de nasjonale parlamentene bruker arbeidsprogrammet for å prioriter hvilke saker de skal følge spesielt nøye.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)
 • Status for EUs lovarbeid om genredigering

  Europakommisjonen har nylig gjennomført en første innledende høring om lovgivning for planter som produseres ved hjelp av visse nye genomteknikker (NGT). Dette er teknikker som kan endre en organismes genetiske materiale, og som har fremkommet eller er utviklet etter at EUs GMO-direktiv ble vedtatt i 2001. I første omgang gjelder det lovgivning for planter, og kun teknikkene mutagenese og cisgenese. Lovgivning for dyr og mikroorganismer, samt andre teknikker, vil eventuelt komme på et senere tidspunkt. Hensyn til bruk av NTG i legemidler vil bli behandlet i Kommisjonens varslede revisjon av legemiddellovgivningen. I høringen om planter kom det inn 70 000 høringssvar. Det vil bli gjennomført nye høringer i 2022, og et endelig lovforslag er ventet i 2023.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)
 • Helseberedskap: Europaparlamentet vil vere meir involvert

  Europakommisjonen vil etablere ei europeisk helseberedskaps- og tiltaksmyndigheit (European Health Emergency preparedness and Response Authority – HERA). Den skal vere på plass tidleg i 2022 som ein intern struktur i Kommisjonen. Europaparlamentarikarane støttar opprettinga av HERA, men meiner den valde modellen ikkje vil sikre dei nok involvering.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 6. oktober 2021
  (06.10.2021)