EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Avgrens utvalget

Viser 10 treff

2021 - Desember

 • Vil styrke plattformarbeidernes sosiale rettigheter

  Europakommisjonen har lagt frem et direktivforslag for å bedre arbeidsvilkårene for plattformarbeidere og klargjøre deres ansettelsesstatus. Plattformselskaper som faller under Kommisjonens kontrollkriterier vil måtte oppfylle nasjonale krav til arbeidstakerrettigheter – som sykelønn, feriepenger og pensjonssparing – og plattformene vil ha bevisbyrden dersom de mener det ikke foreligger et arbeidstakerforhold. Kommisjonen ønsker også mer åpenhet om plattformenes bruk av algoritmer og økt informasjonsdeling med nasjonale myndigheter. Europaparlamentet og europeiske arbeidstakerorganisasjoner er positive til Kommisjonens fremleggelse, mens Business Europe er kritisk til lovforslaget og mener samarbeid mellom arbeidslivets parter, Kommisjonen og medlemslandene er veien å gå for å klargjøre plattformarbeideres ansettelsesstatus.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 15. desember 2021
  (15.12.2021)

2021 - November

 • Nye ESA-saker i 2020 og 2021

  Blant sakene på årets pakkemøte er det mange som er nye. De gjelder blant annet flere saker knyttet til trygdeforordningen, hvor vi omtaler spesielt en sak om overgangsstønad for enslige foreldre. Covid 19 og norske innreiserestriksjoner har blitt fulgt tett av ESA under pandemien. ESA er også i gang med å se på Norges gjennomføring av tredje energimarkedspakke, og stiller spørsmål om uavhengigheten til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Andre tema er boikott av Wizz Air, pasientrettigheter, spredt eierskap i finans- og forsikringsselskaper, forsvarsanskaffelser, Langskip-prosjektet og håndtering av farlig avfall.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. november 2021
  (11.11.2021)

2021 - Juni

 • Forslag om felleseuropeisk e-ID

  Europakommisjonen presenterte 3. juni sitt forslag til et rammeverk for en digital «ID-lommebok» (European Digital Identity Wallet), i form av en app som skal kunne brukes av alle EU-borgere og andre som er bosatt i unionen, samt EU-virksomheter, skriver Kommisjonen i pressemeldingen. Det nye initiativet bygger på og endrer eIDAS-forordningen, som er en del av EØS-avtalen, men forslaget er ikke merket som EØS-relevant. Prosjektet skal gi europeiske borgere en online lagringsplass for sine identifikasjonsdokumenter, og sikre gjensidig anerkjennelse på tvers av medlemslandene. EU-landene vil være forpliktet til å tilby tjenesten, men det vil være frivillig for innbyggerne om de vil ta den i bruk, og den skal basere seg på eksisterende nasjonale ordninger. Forslaget kan potensielt ha dyptgripende implikasjoner for mange aktører i norske næringer, mener Finans Norge. Kommisjonen varsler at et lovforslag om et europeisk personnummer vil bli lagt frem i 2023. Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité mener dette må innføres raskere for å fremme trygdekoordinering og forhindre sosial dumping.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 9. juni 2021
  (09.06.2021)

2021 - April

 • Sosial beskyttelse under pandemien

  En ny undersøkelse kartlegger EU-landenes endringer i velferdsordninger og sosial beskyttelse som følge av koronapandemien, med et spesielt fokus på atypiske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Konklusjonen er at de fleste medlemsland har innført tiltak som har økt den sosiale beskyttelsen for personer som kvalifiserer til støtteordningene, selv om mange av tiltakene er midlertidig, mens tiltakene i liten grad har endret situasjonen for personer som sto utenfor velferdsordningene før pandemien.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 15. april 2021
  (15.04.2021)

2021 - Mars

 • ESA stiller spørsmål om regler for eksport av kontantstøtte

  EFTAs overvåkingsorgan ESA har åpnet en sak for å se på norsk lovgivning og praksis knyttet til eksport av kontantstøtte. Spørsmålet gjelder § 3 i kontantstøtteloven om at kontantstøtte gis til den som barnet bor fast hos. ESA mener at dette er problematisk sett opp mot EUs trygdeforordning. Det vises i brevet til EFTA-domstolens avgjørelse i 2013 om eksport av barnetrygd i tilfeller der foreldrene ikke lever sammen. Praksis knyttet til barnetrygdloven ble etter dette endret, men ikke regler om kontantstøtte, skriver ESA.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. mars 2021
  (11.03.2021)
 • Nærmere enighet om en revisjon av trygdeforordningen

  Denne uken startet nye forhandlinger mellom Europaparlamentet og Rådet om en revisjon av EUs trygdeforordning. Det har vært stor uenighet mellom EUs medlemsland, men forrige uke ble landene enige om et nytt forhandlingsmandat. Sverige og Danmark støtter ikke den delen av mandatet som åpner for at grensearbeidere kan ta med seg arbeidsledighetstrygd til hjemlandet for en lengre periode. Forhåndsnotifisering for utstasjonerte arbeidstakere og metoder for å hindre etablering av postkasseselskap er også en del av forhandlingsmandatet.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 3. mars 2021
  (03.03.2021)
 • Trygdeforordningen: ESA stiller spørsmål om familieytelser

  EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet i januar i år en egeninitiert sak for å undersøke anvendelsen av trygdeforordningens regler om familieytelser i norsk rett. I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet ber ESA om informasjon om overgangsstønaden til enslige foreldre. ESA mener de norske vilkårene for å få overgangsstønad ser ut til å være innenfor anvendelsesområdet til trygdeforordningen, og ønsker svar på spørsmål knyttet til Norges syn på dette. Norge har frist til 10. mars for å svare på spørsmålene fra ESA.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 3. mars 2021
  (03.03.2021)

2020 - Oktober

 • EU-domstolen om rett til akutt helsehjelp og forhåndsgodkjenning

  EU-borgeres rett til å få akutt helsehjelp på tvers av medlemslandegrensene går foran nasjonal lovgivning som krever at borgerne søker forhåndstillatelse. Dette følger av en nylig avsagt dom fra EU-domstolen. Et krav i nasjonal lovgivning om forhåndsgodkjenning som unntaksløs betingelse for å få refundert påløpte kostnader i forbindelse med helsehjelp i utlandet, utgjør en uforholdsmessig restriksjon på tjenestefriheten. En sak som omhandler Norges krav til forhåndsgodkjenning for å motta helsehjelp i utlandet verserer for tiden for EFTA-domstolen. EFTAs overvåkningsorgan ESA mener at Norge ikke oppfyller pasienters rett til å få dekket sykehusbehandling i andre EØS-land. Til tross for at Norge har foretatt flere endringer i nasjonal lovgivning for å komme ESA i møte, mener ESA fremdeles at lovgivningen ikke er i tråd med EØS-retten. Overvåkningsorganet valgte derfor sent i fjor å bringe saken inn for EFTA-domstolen for avgjørelse.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 2. oktober 2020
  (02.10.2020)

2020 - Februar

 • Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

  Arbeidsprogrammet omtaler viktige EU-saker det kommende året, og regjeringens planer for oppfølgingen av disse. Programmet gir en kort gjennomgang av svært mange saker på en rekke ulike områder. Vi har valgt ut noen saker som er nye sammenlignet med arbeidsprogrammet for 2019.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 12. februar 2020
  (12.02.2020)
 • Fortsatt ingen EU-enighet om revisjon av trygdeforordningen

  For snart ett år siden ble Rådet og Europaparlamentet enige om et forslag til endring av trygdeforordningen. Det ble imidlertid ikke flertall for den fremforhandlede teksten blant medlemslandene. Det er sjelden at en slik foreløpig enighet blir avvist. Det har blitt stilt spørsmål ved om man greier å komme fram til enighet. Nå har Tyskland sendt et brev til tyske medlemmer av Europaparlamentet hvor de foreslår et kompromiss knyttet til at utstasjonerte arbeidstakere må sende en forhåndsnotifisering til myndigheten i det landet de reiser til.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 5. februar 2020
  (05.02.2020)