EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Avgrens utvalget

Viser 10 treff

2021 - Desember

 • Norsk innspill til nytt EU-byrå om hvitvasking

  Europakommisjonen foreslo i sommer å opprette en ny EU-tilsynsmyndighet for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, forkortet AMLA. Ifølge regjeringens EØS-notat innebærer forslaget myndighetsoverføring. Forslaget er en del av en større lovgivningspakke. Finansdepartementet sendte 18. november et innspill til Europakommisjonen. Departementet mener at det ikke er nødvendig med tilsyn på et overnasjonalt nivå. Dersom man likevel velger å gi AMLA direkte tilsynsmyndighet, så bør denne være så begrenset som mulig. Departementet er uenig i forslaget om å gi et eget styre (og ikke nasjonale tilsynsmyndigheter) ansvaret for å ta beslutninger mot privat sektor. Utenriksminister Anniken Huitfeldt orienterte Stortingets europautvalhg om saken denne uken.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 2. desember 2021
  (02.12.2021)
 • EUs havvindstrategi ett år – hva nå?

  Europakommisjonens havvindstrategi ble lagt fram for ett år siden. Regionalt samarbeid og hybridprosjekter, der havvindparker leverer elektrisitet til flere land, er sentralt i strategien. Det samme gjelder forholdet til andre aktiviteter som fiskeri og skipsfart, og at utbyggingen skal skje i tråd med EUs biodiversitetsstrategi. På dagens møte mellom EUs energiministre har Danmark satt spørsmålet om havvindprosjekter og biologisk mangfold på dagsorden. Europaparlamentets industri- energikomite (ITRE) stemte denne uken over sin rapport om havstrategien. Rapporten legger blant annet vekt på behovet for et økt tempo i utbyggingen av havvind, sameksistens med andre aktiviteter og biologisk mangfold. I dag skal North Sea Energy Corporation (NSEC), hvor også Norge er med, undertegne en oppdatert politisk erklæring om samarbeid om havvind i Nordsjøen. Det åpnes for å ta Storbritannia med i samarbeidet igjen. I tillegg omtaler vi en ny samarbeidsavtale mellom Danmark, Belgia og Tyskland om å etablere en forbindelse mellom landene med utgangspunkt i den danske energiøya i Nordsjøen, samt utfallet av konkurransen om en differansekontrakt om utbygging av den danske havvindparken Thor.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 2. desember 2021
  (02.12.2021)

2021 - November

 • Revisjon av EU-reglene for lufttransporttjenester

  Forslag til revisjon av EUs forordning om lufttransporttjenester skulle ha vært lagt fram i 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien. Nå er et notat om den planlagte revisjonen på høring i EU. Lufttransport er blant de sektorene som ble hardest rammet av covid-19-krisen, og høringsnotatet tar opp tema som flyselskapenes økonomiske soliditet, krav til eierskap og kontroll, og bestemmelser om forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). Arbeids- og ansettelsesvilkår for kabinansatte, grønn og digital omstilling av sektoren, og regler for nye tjenester, som bruk av droner, er også en del av høringen.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 18. november 2021
  (18.11.2021)
 • Nye ESA-saker i 2020 og 2021

  Blant sakene på årets pakkemøte er det mange som er nye. De gjelder blant annet flere saker knyttet til trygdeforordningen, hvor vi omtaler spesielt en sak om overgangsstønad for enslige foreldre. Covid 19 og norske innreiserestriksjoner har blitt fulgt tett av ESA under pandemien. ESA er også i gang med å se på Norges gjennomføring av tredje energimarkedspakke, og stiller spørsmål om uavhengigheten til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Andre tema er boikott av Wizz Air, pasientrettigheter, spredt eierskap i finans- og forsikringsselskaper, forsvarsanskaffelser, Langskip-prosjektet og håndtering av farlig avfall.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. november 2021
  (11.11.2021)
 • Ny EU-bankpakke skal gjennomføre Basel III

  Basel III har utgangspunkt i finanskrisen og er en internasjonal standard for bankenes kapitalkrav. Nå har Europakommisjonen lagt fram forslag til hvordan den siste delen av denne reformen skal gjennomføres i EØS. Det har på forhånd vært knyttet spenning til hvordan Kommisjonen ville balansere kravet om å følge den internasjonale standarden, samtidig som man skal unngå å pålegge europeiske banker for strenge kapitalkrav i en tid hvor det er behov for at banker kan gi lån til gjenoppbygning og et grønt og digitalt skifte. Bankpakken inneholder også forslag om rapportering av bærekraft, bedre tilsyn, harmoniserte regler for sanksjoner og minimumsregler for filialer av banker med hovedsete utenfor EØS.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 3. november 2021
  (03.11.2021)
 • Enighet om leie av laste- og varebiler i EØS

  Forrige uke ble Europaparlamentet og Rådet enige om nye regler for kjøretøy som leies uten sjåfører til godstransport. Reglene åpner for at norske transportfirma kan leie laste- og varebiler fra et annet EØS-land til bruk i godstransport i Norge. Det blir imidlertid ikke en full markedsåpning, siden medlemslandene har fått gjennomslag for enkelte begrensninger. Formålet med begrensningene er å sikre skatteinntekter til staten og hindre at reglene får en negativ virkning på kontroll med kabotasjekjøring. Direktivet er en del av EUs veipakke fra 2017.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 3. november 2021
  (03.11.2021)

2021 - Oktober

 • Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022

  «Making Europe stronger together» er tittelen på Europakommisjonens arbeidsprogram for neste år. Programmet er viktig fordi det informerer om lovforslag og andre tiltak som skal legges fram neste år. Vi omtaler et utvalg av de nye sakene, med vekt på utenriks- og sikkerhetspolitiske initiativ, samt noen av lovforslagene som kan være av interesse for Norge. Flere av de nasjonale parlamentene bruker arbeidsprogrammet for å prioriter hvilke saker de skal følge spesielt nøye.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)
 • Plenumsmøte til Europaparlamentet 18. – 21. oktober

  Europaparlamentet møttes til plenumsmøte i Strasbourg 18. – 21. oktober. Her er omtale av nokre av dei sakene som var drøfta og handsama under sesjonen: debatt om Kommisjonens arbeidsprogram og om toppmøtet, Covid-vaksiner, Polen og abortforbod, COP26, Kommisjonens jordbruksstrategi, Frontex, Europol, Pandora-papira, sosial agenda, mediafond, Sakharov-prisen til Aleksej Navalnyj, styrka tilhøve til Taiwan og i konferansen om EUs framtid
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)
 • EUs «verktøykasse» mot høye energipriser

  Hvilke lovlige tiltak kan EU-landene gjennomføre for å beskytte utsatte personer og bedrifter mot de høye energiprisene? Hva vil Europakommisjonen gjøre på lang sikt? I dag la Kommisjonen fram den såkalte «verktøykassen» (toolbox), hvor det understrekes at EU-landene bør prioritere å gjennomføre målrettede tiltak som raskt kan avhjelpe virkningen av de høye prisene på sårbare forbrukere og små bedrifter. Verktøykassen vil bli et viktig tema på det kommende møtet mellom EUs statsledere 21. og 22. oktober. EUs energibyrå ACER publiserte i dag en egen rapport om energiprisene. ACER ser på bakgrunnen for de høye prisene, hvor lenge de kan vare og berører noen viktige politiske hensyn.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 13. oktober 2021
  (13.10.2021)
 • EUs grønne giv: Kommisjonen utvikler ny konkurransepolitikk

  I 2019 lanserte Europakommisjonen sin strategi for grønn vekst, «European Green Deal». For å oppnå de ambisiøse målene som strategien innebærer, har Kommisjonen annonsert utvikling innen alle politikkområder. Hittil har det imidlertid ikke vært tatt store grep innen konkurransepolitikken. Dette endret seg i september 2020, da EUs ledende nestformann og konkurransekommissær Margrethe Vestager lanserte en europeisk debatt om hvordan EUs konkurransepolitikk best kan støtte opp under EUs grønne giv, og inviterte til innspill. I september publiserte Kommisjonen et politikknotat som redegjør for nøkkelpunkter fra innspillsrunden, og 6. oktober sendte Kommisjonen et forslag med endringer av den generelle gruppefritaksordningen for statsstøtte på høring. Endringene skal gjøre det lettere å gi støtte som fremmer den grønne og digitale omstillingen, og er en del av en større revisjon av statsstøtteregelverket.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 13. oktober 2021
  (13.10.2021)