Skriftlig innspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Høring: Skriftlige innspill til Representantforslag om å bedre barns utearealer og oppvekstmiljø (Dokument 8:166 S (2020-2021))
Innspillsdato: 20.04.2021

Innspill fra FUG og FUB til representantforslag 166 S (2020-2021)

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene, FUG og FUB, takker for muligheten til å gi innspill til representantforslaget fra Per Espen Stoknes (MDG) og gir her en felles uttalelse. Vår uttalelse knytter seg til punktene 1-5 i forslaget. De øvrige punktene i representantforslaget har nær sammenheng med NOU 2020: 16 - Levekår i byer, gode lokalsamfunn for alle, som utvalgene vil gi eget felles høringssvar til innen gjeldende høringsfrist 30. april 2021. Våre merknader til denne utredningen er først og fremst knytte til kapittel 13 som gjelder barnehage og skole.

Oppslag i Aftenposten 28. mars 2021 viser eksempel fra Nye Ruseløkka skole i Vika i Oslo, hvor hver elev vil få 7,8 kvadratmeter uteområde å boltre seg på. Av den samme artikkelen framgår det at snittet på størrelsen på uteområder i skoler i indre by i Oslo er på under 10 kvadratmeter.

Seksti prosent av barnehagene har gummidekke i uteområdene ifølge en undersøkelse gjort av Private Barnehagers Landsforbund i deres tilknyttede barnehager. Stadig flere og større deler av uteområdene i skoler og barnehager dekkes med plast- eller gummidekke til fordel for enkelt vedlikehold, på bekostning av barnas utemiljø.

Utviklingen går i feil retning når det gjelder størrelse og kvalitet på uteområdene vi tilbyr våre barn.

Utvalgene står samlet og støtter helheten i representantforslaget fra Per Espen Stoknes. Pr. i dag er barn og unges behov for tilgang til uteområder som stimulerer til trivsel helse og utvikling i skole og barnehage, forsøkt ivaretatt gjennom et generelt regelverk i lov og forskrift supplert av mer konkrete retningslinjer, veiledninger og anbefalinger. Forholdene det er vist til fra Osloskolene viser at en slik "myk" tilnærming ikke er tilstrekkelig for å sikre barn og unge i skole og barnehager tilgang på uteområder av en viss størrelse og kvalitet.

Foreldreutvalgene er derfor enige i at tiden nå er inne for å fastsette kvantitative og kvalitative minimumskrav til uteområdene i skoler og barnehager.

Forslaget synes i stor grad å bygge på rapporten Uteområder i barnehager og skoler, hvordan sikre kvalitet i utformingen utarbeidet av NMBU i 2019 v/ prosjektleder Kine Halvorsen Thorén. I denne rapporten pekes det på at fastsettelse av konkrete krav til størrelse og kvalitet ikke fremmer det beste, men hindrer det verste. Nye regler bør så langt mulig utformes slik at de stimulerer til uteområder langt bedre enn de minstekrav som stilles der forholdene ligger til rette for det.

Foreldreutvalgene mener at den foreslåtte "barnas arbeidsmiljølov" best kan innføres ved revisjon av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hvor kravene til størrelse og kvalitet på uteområdene i barnehager og skoler, offentlige som private, nedfelles.

Forslaget bruker formuleringen "I de tettest bebygde delene av byene". Foreldreutvalgene bemerker at det bør velges en formulering som tydeligere avklarer hvilke områder dette skal gjelde.

Med vennlig hilsen

 

Marius Chramer                                                                                                  Einar Olav Larsen

Leder FUG                                                                                                           Leder FUB

Marie Skinstad-Jansen                                                                                       Cathrine Ballo Olsen

Nestleder FUG                                                                                                    Nestleder FUB