Stortingsmelding 17 - innspill fra en gründerbedrift

Forsvaret stod for over 30 mrd. kr. i innkjøp i 2017 (kilde SSB, tabell offentlige innkjøp, tabell opphørt). Produsentenes leverandørkjede står for opp mot 90% av bedriftens miljøavtrykk.

Med nye globale miljøkrav og etisk handel er det viktig at produkter og tjenester som blir kjøpt inn til Forsvaret har en leverandørkjede som støtter opp under FNs bærekraftsmål og er transparent.

For å få til en bærekraftig leverandørkjede kreves at man kan bevise opprinnelse av varer og tjenester og enkelt kan spore hele leverandørkjeden ned til underkomponenter, råvarer og enkelt individ som utfører en tjeneste. Innovative løsninger som bruker ny teknologi basert på blokkjede kan anvendes.

Vi har sett få gode applikasjoner som ivaretar dette problemet fra etablerte aktører. Det er kanskje ikke så rart siden dagens etablerte løsninger ikke løser utfordringen, men det offentlige er fornøyd med.

Det er viktig at Stortinget lar alle ressurser være med på å utvikle ny teknologi for å løse viktige og fremtidsrettede oppgaver. Vi ønsker at Stortinget åpner opp og gjør det enklere for gründerbedrifter å kunne levere løsninger til Forsvaret.

Gründerbedriften vår har utviklet en egen blokkjede-løsning som løser problemet med sporbarhet på komponentnivå. Bedriften ble etablert i 2018 og selv om vi leverer innovative løsninger som er robuste, ivaretar leverandørkjedens sikkerhet og integritet, så oppfyller vi ikke de offentliges strikte krav til leverandører ved å kunne vise opp flere år av lønnsom drift, et stort kostbart team osv.

Risikoen er at Forsvaret gir oppdrag til store konsulenthus for å utvikle ny teknologi som allerede er utviklet i Norge av små bedrifter.

I slike situasjoner risikerer Staten at norskutviklet teknologi blir satt til side til fordel for velkjente utenlandske teknologiselskapenes produkter. 

Effekten er at norske skattepenger hjelper til med å bibeholde eksisterende tech-strukturer med USA og Silicon Valley som hovedleverandør av innovativ teknologi og aktivt stenger ny norsk teknologi ute.

I denne anledning ønsker vi at Regjeringen er oppmerksom på at nye tanker og løsninger ofte produseres i unge bedrifter med høy grad av fleksibilitet. Gründerbedrifter trenger først og fremst nye kunder og ikke nødvendigvis mer risikokapital. Vi forstår at Forsvarets innkjøpsorganisasjon må være villig til å tåle litt mer risiko, men det gir en god mulighet til å kunne bruke nye norskutviklede løsninger levert fra gründerbedrifter.

Vi har et ferdigutviklet produkt som er solid, skalerbart og meget energieffektivt. Det er viktig at slike bedrifter som oss inviteres til å få lov å være med og levere selv om vi ikke har en etablert rammeavtale med Forsvaret og ikke kan vise til 3-5 års drift med solide overskudd.

Vårt innspill er derfor at man i Meld. St. 17 legger til et tiltak om at Regjeringen vil gi norske innovasjoner fra gründermiljøer en mulighet til å levere direkte til Forsvaret.