Europarådets parlamentarikerforsamlings sommersesjon

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) deltok i uke 25 på forsamlingens tredje delsesjon for 2011 i Strasbourg.

Håkon Haugli (A) fremmet en skriftlig erklæring under sesjonen.
Håkon Haugli (A) fremmet en skriftlig erklæring under sesjonen.

Menneskerettigheter, ungdoms rettigheter, kvinners rettigheter og reform av parlamentarikerforsamlingen var saker som preget sommersesjonen. Også Europarådets forhold til nabostatene i Nord-Afrika og høynivårapporten om å leve sammen i det 21. århundre ble diskutert.

I arbeidet med høynivårapporten om å leve sammen i Europa i det 21. århundre slår leder for arbeidet, Joscha Fischer, fast at diskriminering og intoleranse er utbredt i Europa. Parlamentarikerforsamlingens svar til høynivågruppen ble vedtatt med god margin, og parlamentarikerne la vekt på politikeres rolle som endringsagenter, og hvordan man i fellesskap må ta ansvar for å sikre at fremmedfrykt og intoleranse ikke aksepteres, slik at også fremtidens Europa vil preges av mangfold.

Menneskerettigheter

PACEs menneskerettighetspris ble delt ut som avslutning på menneskerettighetsdebatten som holdes annethvert år. Vinner for 2011 ble den russiske organisasjonen «Komité mot tortur». I Strasbourg var komiteen representert av leder Igor Kalyapin. Juryen slo fast at organisasjonen har bidratt til å styrke rettstaten i Russland. Fokus for menneskerettighetsdebatten var nasjonale parlamenters rolle som garantist for at menneskerettighetene overholdes, og hvordan man kan bidra til utviklingen av de sosiale rettighetene.

En viktig oppgave for PACE er oppfølgingen av medlemslandenes medlemskapsforpliktelser. Jevnlig rapportering og oppfølging av land som ikke overholder forpliktelsene gjennomføres. Årets oppfølgingsrapport ble vedtatt under sommersesjonen. I sitt innlegg understreket Lise Christoffersen (A) at det er en utfordring for Europarådet at land som lenge har vært under oppfølging ikke gjennomfører tilstrekkelige tiltak, og at det er på tide at forsamlingen vurderer om det er behov for andre sanksjonsmuligheter enn tilbaketrekking av akkreditiver og eksklusjon av medlemsland.

Ungdom- og kvinners rettigheter

Rapporter om ungdoms rettigheter, arbeidsledighet blant unge og stemmerett

for 16-åringer ble også diskutert under sommersesjonen. Forsøket med stemmerett for 16-åringer som et prøveprosjekt i 20 norske kommuner ved det kommende kommunevalget ble nevnt som et eksempel Europa vil kunne trekke lærdom fra. I sitt innlegg slo Karin Andersen (SV) fast at antallet personer som ikke har rett til å delta i valg må minimeres, og at å gi 16-åringer stemmerett er en måte å gjøre dette på. Både Sylvi Graham (H) og Karin S. Woldseth (FrP) engasjerte seg i debatten om ungdomsrettigheter og ledighet blant unge. Begge understreket at en god overgang mellom utdanning og arbeidsliv er viktig for å sikre ungdom en god start i arbeidslivet.

Norge var i fokus under debatten om flere kvinner i sosiale og økonomiske beslutningsorganer. Loven om minimum 40 prosent styrerepresentasjon av det underrepresenterte kjønn i bedriftsstyrer ble av parlamentarikerforsamlingens rapportør, Gisèle Gautier fra Frankrie, trukket frem som et eksempel på lovgivning som har bidratt til fremgang for å få flere kvinner inn i beslutningsorganer. Debatten engasjerte bredt, også i den norske delegasjonen. Både Lise Christoffersen (A) og Ingjerd Schou (H) deltok, og understreket at det er viktig å legge til rette for at kvinner kan bryte gjennom glasstaket. Rapportøren la frem et resolusjonsforslag som blant annet anbefalte medlemslandene å innføre lovgivning som krever minimum 40 prosent kvinner i bedriftsstyrer. Denne delen av resolusjonen var omdiskutert, men resolusjonen ble til slutt vedtatt i sin helhet.   

PACE-reform

Da Thorbjørn Jagland tiltrådte som generalsekretær i Europarådet, sto reform av organisasjonen for å sikre en tydeligere, mer relevant og effektiv organisasjon høyt på hans agenda. Reformarbeidet har også preget parlamentarikerforsamlingen det siste året, og på sommersesjonen ble forsamlingen enige om en rekke tiltak for å reformere seg selv. Nye regler og debattformer vil tre i kraft i januar 2012.

Skriftlig erklæring fremmet

Representant Håkon Haugli (A) ønsket å sette fokus på LHBT-gruppens rettigheter, og fremmet en skriftlig erklæring, som foreløpig er signert av 39 PACE medlemmer fra en rekke europeiske land og alle PACEs partigrupper. I erklæringen tok han avstand fra Russlands gjentatte forbud mot Pride-parade i Moskva, også etter at menneskerettighetsdomstolen i 2010 fastslo at slike forbud er i strid med Russlands forpliktelser som medlem av Europarådet.

Haugli tok også til orde for minoritetskvinners rettigheter i sitt innlegg i debatten om høynivårapporten «Living together – Combining diversity and freedom in 21st-century Europe». Han slo fast at det er parlamentarikeres oppgave å sikre at menneskerettighetene gjelder for alle.

Les den skriftlige erklæringen

Fra venstre side, øverst: Lise Christoffersen (A), Karian Andersen (SV), Ingjerd Schou (H) og Sylvi Graham (H). Nederst: Karin Woldseth (FrP) presederte.

Fra venstre side, øverst: Lise Christoffersen (A), Karin Andersen (SV), Ingjerd Schou (H) og Sylvi Graham (H). Nederst: Karin S. Woldseth (FrP) presederte. Foto: Europarådet.


Sist oppdatert: 28.06.2011 12:26