Flere forslag for bedre kontroll i byggesaker

Stortinget bør følge tilsvarende prosedyrer og benytte Statsbygg som byggherre i større byggeprosjekter på samme måten som i staten for øvrig. Det anbefaler arbeidsgruppen som presidentskapet opprettet i juni i 2017.

Stortinget startet byggearbeidene sommeren 2014. Foto: Stortinget.
Stortinget startet byggearbeidene sommeren 2014. Foto: Stortinget.

Arbeidsgruppens oppdrag var å gjennomgå regelverk og rutiner og foreslå endringer som gir tydeligere ansvarsforhold og sikrer en effektiv og god gjennomføring av Stortingets byggeprosjekter.

Les hele rapporten fra arbeidsgruppen.

Samme regler

Arbeidsgruppen har gjennomgått det regelverket som gjelder for staten og foreslått hvordan dette kan tilpasses for også å gjøres gjeldende for Stortinget. Den har også gjennomgått hvilke tilpassinger det er fornuftig og nødvendig å gjøre for å forhindre at det oppstår konstitusjonelle uklarheter.

Tilsvarende ser arbeidsgruppen ikke noe hinder for å benytte Statsbygg som byggherre så lenge de konstitusjonelle utfordringene som knytter seg til maktfordeling mellom storting og regjering blir tatt hensyn til.

Stortingets presidentskap har i sin behandling av rapporten fremhevet forslaget om at Stortinget som hovedregel skal benytte Statsbygg som byggherre i større byggeprosjekter.  

Involvere Stortinget

Også organiseringen innad på Stortinget er gjennomgått. Arbeidsgruppen foreslår å senke terskelen for å involvere hele Stortinget i større grad enn det som har vært praktisert til nå. Den anbefaler også at Stortingets forretningsorden – regelverket som styrer Stortingets arbeid – får inn bestemmelser som både regulerer presidentskapets administrative fullmakter og gir en tydeligere ansvarsfordeling mellom presidentskapet og administrasjonen.

Arbeidsgruppen har også gjennomgått muligheten for å opprette et eget administrasjonsutvalg satt sammen av presidentskapet og alle de parlamentariske lederne, som vil behandle administrative saker av særlig viktighet.

Omfattende arbeid

Arbeidsgruppen ble opprettet for å foreslå tiltak som imøtekommer kritikken Riksrevisjonen kom med i juni i 2017 om gjennomføringen av Stortingets byggeprosjekt. Kritikken kom i en rapport bestilt av Stortinget, som behandlet rapporten i juni. Et enstemmig storting vedtok flere krav til oppfølging fra presidentskapet.

Arbeidsgruppens rapport skal nå forelegges berørte departementer før presidentskapet skal foreslå endringer i regler og rutiner overfor Stortinget.

Les mer om Stortingets byggeprosjekt.


Sist oppdatert: 15.02.2018 13:00