Lukket høring om objektsikring

Mandag 22. oktober holdt kontroll- og konstitusjonskomiteen ny høring om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Høringen var lukket.

Lukket høring

Kontroll- og konstitusjonskomiteen holdt åpen høring om Riksrevisjonens undersøkelse 27. august

Høringen 22. oktober var lukket fordi kapittel 4–9 i Riksrevisjonens rapport er gradert etter sikkerhetsloven.

Se høringsprogram.

Se sakssiden.

Oppfølgingsspørsmål

6. september 2018 sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen oppfølgingsspørsmål til statsministeren, forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren.

Les svarbrev av 21. september 2018 fra Statsminsterens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Riksrevisjonens rapport

Grunnlaget for saken er Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring, Dokument 3:11 (2017-2018).

Riksrevisjonen oppsummerer sine funn slik:

«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke i nødvendig grad sørget for at grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger

  • Tre år etter tidsfristen som Stortinget har fastsatt, senest innen 1. januar 2015, er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt mangelfull
  • Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger.
  • Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring for de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger
  • Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står i forhold til de estimerte kostnadene
  • Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene ved etablering av grunnsikring av de skjermingsverdige objektene i politiet

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret oppfølgingen av politiets og Forsvarets bruk av sikringsstyrker, men det gjenstår vesentlige utfordringer

  • Manglende felles forståelse av objektsikringsinstruksen
  • Svakheter ved prosessen med utpeking av sivile nøkkelobjekter
  • Svakheter ved Heimevernets operative evne
  • Manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker»

Les mer på Riksrevisjonens nettside.

Høringer i 2017

I 2017 holdt komiteen to åpne høringer og en lukket høring om objektsikring.


Sist oppdatert: 23.10.2018 10:04