Leder av representantordningutvalget Therese Johnsen avgir delrapport til Stortinget, stortingspresident Masud Gharahkhani tar imot. Foto: Stortinget.

Leder av representantordningutvalget Therese Johnsen avgir delrapport til Stortinget, stortingspresident Masud Gharahkhani tar imot. Foto: Stortinget.

Delrapport fra Representantordningutvalget avgitt

På vegne av Representantordningutvalget avga utvalgsleder Therese Johnsen 2. mai utvalgets delrapport om overordnete prinsipper for Stortingets ordninger for stortingsrepresentantene.

Utvalgets oppdrag

 
Utvalget har frist til 31. januar 2023 for å gå gjennom gjeldende regler, retningslinjer og praksis for ordningene, og presentere sine forslag til endringer. 
 
Samtidig ble utvalget bedt om å levere en delrapport 2. mai 2022. Denne skulle inneholde «forslag til overordnete prinsipper for de ulike økonomiske ordningene» Det er denne rapporten som nå foreligger. 
 

Seks overordnete prinsipper

Utvalget foreslår seks overordnete prinsipper, og vil i sitt videre arbeid legge disse til grunn i sin vurdering av ordningene. 
 
Stortingets ordninger for stortingsrepresentantene skal:
  • sikre alle som har blitt valgt til Stortinget mulighet til å utøve stortingsvervet på like vilkår, uavhengig av geografisk tilhørighet og/eller livssituasjon
  • ha et tydelig formål som er godt begrunnet i behov knyttet til vervet
  • kompensere kostnader og dekke særskilte behov som følger av vervet
  • være rimelige sammenlignet med ytelser og velferdsordninger i samfunnet for øvrig
  • være åpne og transparente, blant annet ved at informasjon om ordningene, herunder om kontrollmekanismene og reaksjons-/sanksjonsformer, blir gjort aktivt tilgjengelig for allmenheten
  • være underlagt god forvaltning med betryggende kontroll og reaksjonsformer

Forslag og vurderinger

I delrapporten legger utvalget frem noen foreløpige vurderinger av prinsippenes mulige konsekvenser for noen av de vesentligste ordningene. Utvalgets konklusjoner på disse områdene kommer i den endelige rapporten 31. januar 2023. 
 
Utvalget fremmer i delrapporten også noen konkrete forslag knyttet til feriepenger og pendlerdiett.
 

Sist oppdatert: 19.05.2022 15:56