Gjennomganger av Stortingets ordninger

Se oversikt over pågående og planlagte gjennomganger av Stortingets ordninger.

Denne artikkelen vil bli oppdatert.

Stortingets presidentskap har tidligere i år besluttet at flere av ordningene for stortingsrepresentantene skal gjennomgås. Noen av disse gjennomgangene pågår, og noen er under forberedelse. Noen av dem inkluderer vurdering av enkeltsaker bakover i tid.

Fratredelsesytelse og etterlønn

Den 9. september 2021 besluttet presidentskapet å be administrasjonen om å vurdere mulige endringer i ordningen for fratredelsesytelse og etterlønn for stortingsrepresentanter. I oktober 2021 besluttet Stortinget endringer i den tilsvarende ordningen for regjeringens medlemmer. 

Gjennomgangen foretas av Stortingets administrasjon, og pågår for tiden. Det er ikke satt noen frist for arbeidet, men det skal forelegges en sak for presidentskapet om gjennomgangen inneværende år.
 
Stortingets direktør har for øvrig besluttet at det vil bli gjennomført ekstern kontroll/revisjon med dem som nå mottar fratredelsesytelse og etterlønn i år og neste år. Herunder skal det foretas kontroll mot skattemelding og offentlige registre etter at perioden med fratredelsesytelse og etterlønn er over.
 

Pendlerboliger

Stortingets presidentskap har oppnevnt et eksternt utvalg som skal gå gjennom reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter. Denne gjennomgangen skal ikke se på enkeltsaker bakover i tid. 
 
Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er mest mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen, som er å sørge for at stortingsrepresentanter som bor andre steder i landet får tilgang til bolig slik at de kan utøve vervet i hovedstaden. Vilkår for tildeling, krav til rapportering og kontroll er en del av gjennomgangen. Utvalget skal levere sin rapport til Stortingets presidentskap innen 1. oktober 2022.
 
Utvalget skal foreta en fullstendig og uavhengig gjennomgang av gjeldende regler, retningslinjer og praksis, og dessuten vurdere hva som er hensiktsmessige former for regulering og forankring av ordningen for fremtiden. Siktemålet er å sørge for et solid og godt regelverk som er tydelig og som har gode kontrollmekanismer. Sammensetningen av utvalget sikrer bred og relevant kompetanse, og nødvendig uavhengighet. 
 
Utvalget er nå i oppstartsfasen. Les mer om utvalget.
 

Gjennomgang av pendlerboligsaker bakover i tid

Etter presidentskapets møte med parlamentariske ledere 18. november er det enighet om at det skal foretas en gjennomgang av pendlerboligsaker bakover i tid. Presidentskapet vil raskt komme tilbake til hvordan dette bør gjøres. 
 

Skatterevisjon

For tiden gjennomfører advokatfirmaet Grette en skatterevisjonen på oppdrag fra Stortingets administrasjon. Revisjonen foretar en bred gjennomgang av alle skattemessige forhold knyttet til representantenes ordninger, slik at det kan ryddes opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og for å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert fremover. Skatterevisjonen inkluderer skattemessige sider ved pendlerboligordningen.
 
I tillegg til en rapport, skal revisjonen gå gjennom enkeltsaker bakover i tid, der det kan være eller ha vært skattemessige problemstillinger. Revisjonen skal i disse sakene vurdere om det skulle vært beregnet inntektsskatt med tilhørende arbeidsgiveravgift knyttet til ytelser og ordninger for representantene. Dette inkluderer å avklare hva som er riktig å innberette for den enkelte. Revisjonen må selv ta stilling til hvor langt tilbake i tid enkeltsaker skal vurderes.
 

Utsatt frist

Skatterevisjonen har fått utsatt frist fra 30. november til 15. desember. Utsettelsen skyldes at det har tatt tid før skatterevisjonen har fått svar på spørsmål som er stilt Skattedirektoratet, og skatterevisjonen venter fortsatt på svar fra Skattedirektoratet på noen av spørsmålene som er stilt.
 
For at skatterevisjonen skal være så fullstendig som mulig, er det viktig å avvente nødvendige tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet før rapporten ferdigstilles. Skatterevisjonen trenger også noe tid til å behandle det som kommer fra Skattedirektoratet. Advokatfirmaet Grette har derfor bedt om utsatt frist
 
Skatterevisjonens rapport vil bli overlevert Stortingets administrasjon. 
 
 

Internrevisjon

Presidentskapet besluttet 11. mars 2021 å be administrasjonen om å etablere internrevisjon i  Stortingets administrasjon. 
 
Det pågår for tiden en anskaffelsesprosess for kjøp av internrevisjonstjenester. Siktemålet er å ha en internrevisjon på plass tidlig i 2022. Dette kommer i tillegg til den eksterne revisjon som årlig gjennomføres av Riksrevisjonen.
 

Gjennomganger som ikke er initiert av Stortinget

I tillegg til disse gjennomgangene, som er initiert fra Stortinget, er det via mediene varslet om noen eksternt initierte gjennomganger. 
 
Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomgå pendlerboligsaken og etterlønnsordningen.
 
Oslo politidistrikt har varslet at de vil åpne etterforskning av et antall offentlig omtalte saker knyttet til mistanke om ureglementert bruk av pendlerboligordningen.
 
Stortingets administrasjon mottok 2. desember brev fra Skatteetaten der det varsles om at det er besluttet å gjennomføre kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget.

Sist oppdatert: 03.12.2021 10:25