Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Konseptvalgutredning mottatt fra Statsbygg

Stortinget har mottatt en konseptvalgutredning fra Statsbygg. Denne omhandler behov for rehabilitering av stortingsbygningens fløy mot Akersgata (tilbygget) og fremtidige lokalbehov for komitéarbeid og høringer.

Stortingsbygningens fløy mot Akersgata.

Stortingsbygningens fløy mot Akersgata. Foto: Stortinget.

Prosjektet er i en tidlig fase, og foreløpig er ingen beslutninger fattet.
 
Stortingsbygningens fløy mot Akersgata, som stod ferdig i 1956, har stort behov for vedlikehold. Den tekniske tilstanden er utdatert, og det er behov for større tiltak for å sikre gode arbeidsforhold. Samtidig skal kulturhistoriske verdier og sikkerhetsbehov ivaretas. En rehabilitering vil også kunne bedre tilgjengeligheten for besøkende. 
 
I tillegg må Stortinget vurdere hvordan lokalbehovene til komité- og høringsfunksjonene skal ivaretas i fremtiden. Leieavtalen for disse lokalene utløper i 2029. 
 
Det er et potensiale for å utnytte eid bygningsmasse mer effektivt og bærekraftig. Mulighet for å innplassere lokaler for komitéarbeid og høringer i eid bygningsmasse i tilbygget er årsaken til at de to behovene nå utredes samlet.  
 
På bakgrunn av disse behovene, og i henhold til føringer i Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker, har administrasjonen igangsatt et prosjekt som nå er i tidligfase, den såkalte konseptfasen. 
 

Konseptfase

Som en del av konseptfasen har Stortinget nylig fått overlevert en konseptvalgutredning. Denne er utarbeidet av Statsbygg etter bestilling fra Stortinget. Utredningen redegjør for behov, strategiske mål og rammebetingelser og inneholder en samfunnsøkonomisk analyse.
 
Det skal nå gjennomføres en ekstern kvalitetssikring, en KS1, av konseptvalgutredningen. Dette er i samsvar med kravene i Statens prosjektmodell for store investeringsprosjekter med en kostnadsramme som overstiger 1 milliard kroner. Kvalitetssikringsrapporten vil bli levert våren 2024. 
 
Både konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen vil være del av beslutningsunderlaget når Stortingets presidentskap skal velge hvilket konsept som skal utredes videre. Etter planen skjer dette i juni 2024. Deretter skal Stortinget i plenum ta stilling til gjennomføring av, og bevilgning til, et forprosjekt, og senere til selve gjennomføringsfasen av prosjektet. 
 
Stortingets administrasjon vil legge til rette for grundige informasjons- og forankringsløp i alle partigrupper frem mot konseptvalget.
 
Rehabiliteringsarbeidene vil starte tidligst i 2028. 
 

Statsbygg både rådgiver og byggherre

Dette er det første store prosjektet som følger Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker, vedtatt av Stortinget i 2019. Statsbygg er engasjert som Stortingets rådgiver i tidligfasen. I henhold til reglementet skal Statsbygg også være byggherre for Stortingets byggeprosjekter med kostnad over 150 millioner kroner. 
 

Oversikt over konseptene som er utredet

 

Nullalternativet

Videreføring av dagens situasjon med de mest nødvendige tiltak for å ivareta krav i lov og forskrift. 
 

Konsept 1

Rehabilitering av fløy mot Akersgata (tilbygget): Et teknisk oppgradert, energieffektivt og universelt utformet tilbygg.
 

Konsept 2

Rehabilitering og middels ombygging i fløy mot Akersgata (tilbygget) som tilrettelegger for komitéfunksjoner. Delvis avvikling av leieforhold. 
 

Konsept 3A

Rehabilitering og større ombygging i fløy mot Akersgata (tilbygget), samling av komité- og høringsfunksjoner i fløy mot Akersgata og avvikling av leieforhold. 
 

Konsept 3B

Rehabilitering og større ombygging i fløy mot Akersgata (tilbygget) og i Nedre Vollgate 20. Samling av komitéfunksjoner i fløy mot Akersgata og høringsfunksjoner i Nedre Vollgate 20. Avvikling av leieforhold. 
 
Konseptene 2 og 3A kommer best ut og fremstår som likestilte i den samfunnsøkonomiske analysen av alternativene. Det vil derfor være behov for ytterligere avklaringer før valg av konsept kan anbefales. 
 
Les konseptvalgutredningen (pdf). Av sikkerhetsmessige årsaker er deler av utredningen sladdet.
 
Sist oppdatert: 30.11.2023 14:09
: