Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Februar

Høringer videoklipp
Dato Sak
19.02. kl. 10.15 Representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
Sted: HØRINGSSAL 1
18.02. kl. 11.45 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)
Sted: HØRINGSSAL 1
13.02. kl. 09.00 Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal
Sted: HØRINGSSAL 1
13.02. kl. 09.00 Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken
Sted: N-202
11.02. kl. 12.00 Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.
Sted: HØRINGSSAL 1
10.02. kl. 10.30 Representantforslag om umiddelbart å sikre at praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt, er i tråd med og følger UNHCRs og Utlendingsdirektoratets (UDIs) anbefalinger
Sted: HØRINGSSAL 1
10.02. kl. 10.30 Representantforslag om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk
Sted: HØRINGSSAL 1
06.02. kl. 09.00 Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82
Sted: HØRINGSSAL 1
06.02. kl. 09.00 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
Sted: N-202
03.02. kl. 10.15 Representantforslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø
Sted: HØRINGSSAL 1
03.02. kl. 10.15 Representantforslag om mer gods på sjø
Sted: HØRINGSSAL 1
03.02. kl. 10.15 Representantforslag om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid
Sted: HØRINGSSAL 2
02.02. kl. 09.00 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartementet)
Sted: HØRINGSSAL 1