Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (7), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Akershus omkranser Oslo fra vest, i sør og til nord-øst. Det er 22 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Samfunnet stiller stadig større krav til kunnskap og kompetanse, men hele fire av ti studenter faller fra. Det kan skape økende forskjeller. Norge er blant OECD-landene med svakest gjennomføring av studier. Regjeringens kvalitetsmelding er lite forpliktende, og de fleste tiltakene skal institusjonene selv gjøre. Hvor stort frafall mener statsråden er greit, og hvilke tiltak i meldingen og i regjeringens politikk for øvrig mener statsråden bidrar til å senke frafallet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden redegjøre for status i Enovas arbeid med et programtilbud for infrastruktur for hydrogen og om hvordan aktørene i bransjen har vært involvert arbeidet med programmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

  Har det blitt sendt bestilling til BaneNor vedrørende oppstillingsplasser for tog til Follobanen og påkobling av østre linje ved Ski stasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Hva har skjedd i spørsmålet om stasjon på Ringeriksbanen ved Avtjerna ved Sollihøgda siden oppdragsbrev for planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss ble sendt i august 2015, hvordan og hvorfor har Bane NOR besluttet ikke å planlegge stasjon ved Avtjerna og akter samferdselsministeren å foreta seg noe slik at stasjon kan planlegges i tråd med det som hele tiden har vært intensjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Hva er begrunnelsen for den relativt store mannskapsreduksjonen i HV-08 (Agder og Rogaland) sammenliknet med andre HV-distrikter og hva vil forsvarsministeren gjøre for å sikre at ikke reduksjonen svekker Heimevernets evne til å drive effektiv vakt og sikring av militære og sivile objekter/infrastruktur i Agder og Rogaland?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle