Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker, skal etter endring i byggesaksforskriften ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve. Opparbeidet realkompetanse fjernes som grunnlag for godkjenning. Bestemmelsen gis tilbakevirkende kraft. Blant annet Maskinentreprenørenes Forening mener dette får som konsekvens at mange veletablerte foretak med god kompetanse må legges ned eller innfusjoneres i store foretak. Vil statsråden vurdere å endre forskriften, bl.a. bestemmelsen om tilbakevirkende kraft?
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Vista Analyse har på oppdrag fra regjeringen laget en rapport om samfunnsmessige kostnader av vold og overgrep mot barn. Ut fra sine beregninger utelukker ikke Vista Analyse at vold og overgrep mot barn koster samfunnet nærmere 75 milliarder kroner. Forebygging av vold og overgrep, samt å jobbe for å oppdage dette tidlig for å hjelpe de barna som blir utsatt, vil spare mye lidelse, men også penger. Bestrider Helse- og omsorgsdepartementet innholdet i rapporten, eller er statsråden enig i konklusjonene?
 • Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Mener utenriksministeren at regjeringens beslutning om ikke å tiltre FNs forbud mot atomvåpen er forenbart med anmodningsvedtak nr. 623 (26. april 2016) hvor 'Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen [...]'?
 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til kunnskapsministeren

  Statistisk sentralbyrås tall sier at andelen privatskoler har økt med 51,6 prosent de siste ti årene. Flere privatskoler har blitt opprettet mot vertskommunens vilje. Dette gjør det vanskeligere for lokalpolitikere å planlegge sitt eget skoletilbud. Hva er det totale elevtallet ved de private barne- og ungdomsskolene, hvor mye har det økt siden endringene av privatskoleloven, og hvor mange av disse har blitt opprettet mot vertskommunens vilje?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Hvilke konsekvenser vil det ha for terrorberedskapen dersom Stortingets vedtak om å flytte helikoptrene til Rygge ikke gjennomføres som planlagt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle