Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til statsministeren

  USAs president uttalte på pressekonferansen etter møtet med statsministeren 10. januar om Norge og NATOs toprosentmål: 'I believe Norway will get there quite soon'. Samtidig har regjeringen innrømmet at Norge slettes ikke beveger seg i retning av NATOs toprosentmål, men at forsvarsbudsjettets BNP-andel tvert imot vil synke de neste årene. Hva var egentlig budskapet fra den norske regjeringen til USAs regjering under samtalene i Washington om Norges etterlevelse av våre NATO-forpliktelser?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Rettstilstanden innenfor EU og EØS utvikles gjennom implementering av nytt regelverk og fortolkning av allerede eksisterende regelverk i EU, herunder nytolkning av rekkevidden av grunnprinsippene om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Hvilken mulighet gir dette norske myndigheter til å utstede garantier for framtidig nasjonal handlefrihet på områder der vi avgir myndighet til EU gjennom EØS, eksempelvis knyttet til regulering av energi?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Vil statsråden setje i verk tiltak slik at statistikkane for gjestedøgn vert meir korrekte og dekkande, og i tilfelle kva tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Hvordan følger utenriksministeren opp budsjettvedtaket om at «Stortinget ber regjeringen sikre at en tilstrekkelig grad av bistanden til Myanmar går til humanitære tiltak for fordrevede rohyingaer»?

 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Hvor stor var endringen i kostnadsanslaget for E16 Nybakk-Slomarka fra behandling av Nasjonal transportplan (NTP) i 2013 til behandling av NTP i 2017 (i samme kroneverdi), og hvor mye av dette skyldes endring i regelverk for føring av merverdiavgift (moms)?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle