Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Det jobbes med å starte en ny folkehøgskole på Evje. Skolen skal fokusere på å hjelpe ungdom som sliter med overvekt, til livsmestring og endring av livsstil. Det vil også forebygge utenforskap. Etterspørselen etter et slikt tilbud er stort, og det foreligger en rekke helsefaglige anbefalinger av tilbudet. Dette vil hjelpe den enkelte og føre til store besparelser for samfunnet. Skolen har bred politisk støtte lokalt og regionalt. Hvordan kan statsråden bidra til at dette viktige tilbudet på Evje kan komme i gang så raskt som mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Vil regjeringen legge til rette for at det fortsatt vil være mulig for personer med nedsatt arbeidsevne å ta et fagbrev innfor rammen av arbeidsmarkedstiltakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Det foreligger grundig dokumentasjon på at utenlandskontorene avslår søknader om utenlandsbehandling med henvisning til at pasienter har tilbud om behandling i Norge uten at de viser til et konkret behandlingstilbud, til tross for at både Helsetilsynet bekrefter og Trygderetten legger til grunn det motsatte.
  Vil statsråden ta initiativ overfor utenlandskontorene og be dem i sine avslag beskrive hvilken konkret behandling de mener søker har tilbud om i Norge og hvor den aktuelle behandlingen tilbys?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Fædrelandsvennen skrev den 8. mai 2017 om en dom fra tingretten hvor de opphevet barnevernets tvangsplassering og sikkerhetsrutiner av en ungdom som utførte et drap da han var under den kriminelle lavalder. Ifølge avisen har psykiatriske vurderinger konkludert med at det er høy risiko for at ungdommen begår nye voldshandlinger.
  Vil statsråden gå gjennom regelverk vedrørende tvangsbruk i barnevernet og pårørendes rettigheter når barn under den kriminelle lavalder begår alvorlig kriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

  Flertallet i Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting anbefaler ett Agder, tross stor motstand blant innbyggerne i Aust-Agder. Ett hovedpremiss for sammenslåing, er en fremforhandlet avtale mellom de to fylkene, som legger til grunn at fylkeskommunale arbeidsplasser skal plasseres i Kristiansand og statlige arbeidsplasser som skal betjene fylket/regionen skal plasseres i Arendal.
  Vil statsråden sørge for at lokalisering av all virksomhet knyttet til NAV som er ment betjene det nye fylket/regionen legges til Arendal?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle