Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi, skrive/lesevansker og mattevansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk. Dette er fornuftig, men det finnes også andre elever i skolen som grunnet eksempelvis gjennomgripende utviklingsforstyrrelser kan slite voldsomt med skole eller enkeltfag.
  Vil statsråden ta initiativ til å vurdere hvordan man kan ivareta også disse elevene med hensyn til mulig fritak i enkeltfag på videregående skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Staten bruker flere milliarder kroner for at de som har behov for særlige ressurskrevende tjenester i kommunene,skal sikres dette.Den statlige medfinansieringen er helt avgjørende for å sikre et godt og likeverdig tilbud til de som trenger det aller mest.I diskusjonen rundt den såkalte "helsekjøpsaken" i Grimstad er et av flere temaer hvorvidt staten har betalt for mye i refusjon.Vil statsråden ta initiativ til at det foretas en grundig undersøkelse av hvorvidt det er betalt ut for mye refusjon til Grimstad?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helse og omsorgskomiteen hadde 22. mai et åpent møte om tematikken Hospice- en del av fremtidens helsetjenester. Arbeiderpartiet har tydeliggjort dette som modell i sitt vedtatte partiprogram for neste periode og mandatet for det nedsatte NOU utvalget på feltet er også tydelig i sin bestilling vedrørende hospice. Erfaringer fra andre land viser klart at det må andre løsninger til for å imøtekomme behovene.
  Mener statsråden at det er nødvendig å vente, når erfaringene fra andre land er så positive?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

  Undertegnede er kjent med at alle områdesjefene i HV08 har mottatt oppsigelse etter planer om drastisk reduksjon fra 6300 til 3500 soldater og at ny struktur for HV08 skal være klar innen 1.1.2018. I VG 31.mai kommer det frem at landmaktstudien må ferdigstilles før det foretas endringer i HVs område-struktur.
  Betyr dette at oppsigelsene trekkes tilbake og at ny struktur vil fastsettes først etter landmaktstudien er behandlet i Stortinget tidligst desember 2017, og betyr dette stans i nedlegging av sjøhemievernet også?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan kan helse- og omsorgsministeren sikre at flere får tilbud om reoperasjon i tilfeller der personen oppfyller kriteriene til whipplesoperasjon?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle