Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Det er svært ulik praksis på hvilken type informasjon som gis til mennesker som har fått operert inn hjertestarter (ICD). Det er opp til hvert enkelt sykehus om de har skriftlig informasjon å gi ut i forbindelse med operasjonen, samt om de har kurs å tilby i etterkant.
  Vi helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at ICD-bærere får et godt og likeverdig informasjonstilbud gjennom kurs og skriftlig informasjon etter å ha fått operert inn sin ICD, uavhengig av hvilket sykehus de ble operert på?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helsedirektoratet har satt søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet til 1.febnruar for 2017. Dette skaper mye bekymring og merarbeid for organisasjonene og stiftelsene som er avhengige av tilskuddet for å drive sitt arbeid videre.
  Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet blir flyttet til november året før slik at søkerne får forutsigbarhet i sitt arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

  I planbeskrivelsen ny E18 Tvedestrand-Arendal står det følgende: "Veglys inngår som et element på hele strekningen". Veileder til forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister fra 1 juli 2009 med endring 1 juli 2014 s.22, tilsier at man ved tolkningen etter ny lov i større grad enn tidligere, skal bygge på en totalvurdering av planen, dvs. både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
  Vil statsråden sørge for at "Nye Veier" følger dette og sørger for veilys på hele strekningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden bekrefte at arbeidet med områdeløsning går iht. det Stortinget tidligere har vedtatt og at kraft fra land til Edvard Grieg, Gina Krogh og Ivar Aasen vil være klar senest innen 2022, og kan statsråden informere om hvilke kraftprognoser som ligger til grunn for konseptvalg for utbyggingen av fase to på Johan Sverdrup og bekrefte at alt strømforbruk til eksisterende og nye funn i området vil være inkludert i det som nå vedtas, samt om det nå er enighet om løsning på kraftkabel mellom Sverdrup og de øvrige plattformene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

  Vil utenriksministeren ta kontakt med myndighetene på Cuba og be om at samvittighetsfangen Eduardo Cardet umiddelbart løslates?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle