Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  Per i dag er det ingen havner som tilbyr landstrøm til store cruiseskip. Norge bør ta en lederrolle i dette arbeidet, med stor cruisetrafikk og ambisjoner for en grønn skipsfart og reduserte utslipp av klimagasser og luftforurensning. Vil regjeringen sørge for at det blir tilstrekkelig støtte fra Enova til å gjennomføre utbygging av landstrøm til alle skip i alle viktige turisthavner?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvilket grep vil statsråden ta for å sikre nok ressurser til avdeling for patologi ved Drammen sykehus, som har en avgjørende rolle i å sikre god kreftbehandling for en hel helseregion?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Er det riktig at retten til ytelser fra folketrygden - som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger - bortfaller for personer med kommunal omsorgsstønad, og i tilfelle ja, vil statsråden ta initiativ til nødvendige regelendringer som sikrer like rettigheter for alle?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Hordaland fylkeskommune konkluderte nylig, i forbindelse med en sak om løyve til Turbuss Vest, at de ikke har hjemmel i yrkestransportlova for å stille miljøkrav ved tildeling av kommersielle ruteløyve. Å kunne stille miljøkrav ved slike tildelinger er avgjørende for å lykkes med en grønn omstilling i transportsektoren.
  Deler ministeren fylkesrådmannens tolkning av loven, og har han i så fall tenkt å foreslå en lovendring for å sikre at det er mulig å stille miljøkrav ved fremtidige anbud og løyve?
 • Spørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Norske aviser er allerede i en vanskelig situasjon med sviktende annonseinntekter og opplag. Hvorfor velger regjeringen å gjøre situasjonen enda vanskeligere ved å kutte i produksjonsstøtten, som for mange redaksjoner er nødvendig for videre drift og for å klare den digitale overgangen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle