Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  De siste anslagene for gigantprosjektet Ferjefri E39 er svimlende 340 milliarder kroner. Flere av fjordkryssingene er beregnet som undersjøiske tunneler. Det gjelder blant annet Rogfast og Møreaksen. I tillegg til planleggings- og byggekostnader påløper betydelige vedlikeholdsutgifter. Kan statsråden oppgi hvor mye det er beregnet i vedlikeholdsutgifter pr. år for disse to tunnelprosjektene, der det også er tatt inn nødvendig totalrenovering, og kan han opplyse når totalrenovering er nødvendig?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Jordbrukets samfunnsoppdrag er matvaresikkerhet. Stortingets flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, beregner dette som sjølforsyningsgraden av jordbruksmat korrigert for import av fôr som er historisk praksis. Mens den er om lag 40 pst. i Norge, har Sveits, med sitt kulturlandskap en sjølforsyningsgrad på om lag 50 pst. Skal Norge se ut som Sveits, krever det økt planteproduksjon. Vi må ha beite på større arealer, ha større fulldyrka arealer, og fruktbarheten i jorda må bedres. Hvordan vil regjeringa legge til rette for en slik utvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I EU er det vedtatt nye regelverk som vil ha svært vidtrekkende konsekvenser for norsk transportnæring og jernbane: Jernbanepakke IV og nye forordninger som endrer reglene for kabotasje.
  Hva er status for behandlingene av dette regelverket i regjeringen, og når vil regjeringen komme til Stortinget med en sak om henholdsvis jernbanepakke IV og de ulike forordningene knyttet til kabotasje i EUs mobilitetspakke?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I dag finnes det ikke noe tog uten bytte mellom Oslo og København, hverken dag- eller nattog. Begge deler har eksistert tidligere, men blitt avviklet. En reetablering av natt og dagtog til København uten togbytte vil være et godt tilbud for de reisende og kan bidra til å få en større andel passasjerer over på tog.
  Vil statsråden iverksette noe tiltak, sammen med svenske og danske myndigheter, for å få gjenetablert et slikt tilbud?


 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Kan statsråden legge fram oversikt som for hvert år i perioden 2006 – 2017 viser antall innvilgede søknader om dobbelt statsborgerskap gruppert både i samsvar med kravet om løsning av annet statsborgerskap og etter innvilgelse av type unntak fra kravet om løsning av annet statsborgerskap, og hvordan søkerne innen disse kategoriene fordeler seg på landene (statene) de har annet statsborgerskap fra?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle