Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grenser i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i øst til Akershus og Oslo. Det er 21 kommuner i Buskerud.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Arbeids- og velferdsetaten (NAV) publiserer hver måned tall for utviklingen i arbeidsledigheten. Arbeidsledighetstallene NAV publiserer er antallet helt ledige og summen av helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Svært få personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) med status som arbeidssøker internt hos NAV er med i dette bruttoledighetstallet.
  Vil statsråden be NAV om også å publisere arbeidsledighetstall som inkluderer samtlige AAP-mottakere som er registrert som arbeidssøkere hos NAV?
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen må ta sin del av ansvaret for at det bygges for få boliger. Men de må også sikre at boligbyggingen foregår i lovlige former, både når det gjelder lønns- og ansettelsesforhold, helse, miljø og sikkerhet, skattelovgivning mv. Byggebransjen er en særlig utsatt bransje for useriøse aktører. Mener statsråden politiet i dag har tilstrekkelige virkemidler til rådighet for å etterforske og få pådømt arbeidslivskriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dagsavisen meldte 7. mars 2017 at mange uføre i Oslo mistet bostøtten fra 1. januar 2017, som følge av nye inntektsgrenser.
  Er situasjonen den samme over hele landet, og kan statsråden redegjøre for om dette kun gjelder personer som ble uføre etter at uførereformen trådte i kraft, eller om det også gjelder personer som ble uføre før 1. januar 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Med ny straffelov er trafikkbetjentene ikke lenger omfattet av begrepet offentlig tjenestemann og heller ikke positivt nevnt i § 286 Vold mot særskilte yrkesgrupper.
  Kan statsråden svare på om begge disse utelatelsene var intendert, og om han, uansett intendert eller ikke, er villig til å se på dette på ny, i lys av erfaringer fra trafikkbetjentene og deres tillitsvalgte?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Er statsråden enig i at det er en klar forskjell på anbefalingene som ligger inne i pakkeforløpenes diagnoseveiledere og formuleringene i regjeringserklæringen som fastslår at regjeringen vil gjøre «forløpstidene juridisk bindene i pasientrettighetsloven"?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle