Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dagens klimadebatt skiller ikke mellom CO2-utslipp fra fossilt og fornybart karbon. For husdyr skilles det heller ikke mellom om dyrematen kan spises av mennesker direkte eller om dyra spiser gras. Kan statsråden definere innholdet i utsagnet 'jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet'?
 • Spørretimespørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Svært varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften ved for eksempel å legge ned skoler i distriktene og samle elevene på færre og større skoler. I den nye Viken-regionen er det grunn til å frykte en slik sentralisering. Er statsråden enig i at dette er en utfordring generelt, og i Viken spesielt, og vil han vurdere tiltak for å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Sykehusinnkjøp HF har lagt ut anbud på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet. Anbudet lukkes 30. oktober 2018. Ifølge anbudet er det ønske om å ivareta lokal kunnskap. Men ifølge klinikksjefen ved prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset er deres jurister enige om at virksomhetsoverdragelse vil kunne være diskriminerende og begrense den reelle konkurransen. Kan statsråden dokumentere at norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Kommunestyret på Kongsberg har 12. sept. 2018 gjort vedtak om at bomstasjonen på Meheia settes opp på kommunegrensa mellom Kongsberg og Notodden. Det innebærer ingen vesentlig kostnadsøkning. Derved slipper beboere/aktivitet på Meheia å betale bompenger ved kjøring innenfor Kongsbergs grenser. Dette vil gi likebehandling i forhold til andre innbyggere i Kongsberg.
  Er statsråden enig i at bomstasjoner bør plasseres slik at kommunens innbyggere likebehandles?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  En viktig konkurransefaktor for å ta toget, er god nettilgang slik at man kan jobbe effektivt eller ha sosial kommunikasjon. Mange reisende opplever denne tilgangen, enten som mobildekning eller WIFI-dekning som svært dårlig, ikke minst på Nordlandsbanen. Jernbanedirektoratets utredning av 25.4.18 om dette temaet skisserer flere løsninger og antatte kostnader. Hvilken plan har statsåden og regjeringen for å implementere konklusjonene i denne utredningen og ta et krafttak for å rette opp manglene, og i hvilke årsbudsjetter?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle