Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Flere anmeldelser av stygge skogshogster som etter anmelders vurderinger har vært ulovlige, har blitt henlagt av politiet i Buskerud det siste året, begrunnet med 'ikke ulovlig' eller 'mangel på bevis', til tross for hogst av registrert huldrestry og nøkkelbiotop. Mener statsråden at skoglovens bærekraftforskrift er god nok, og hvis ikke - vil han ta initiativ til en gjennomgang av lovverket med sikte på å få klare retningslinjer for bærekraftig hogst som tar reelle hensyn til verneverdig natur?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Nordkapp kommune regulerte i år 2000 E69, fra oppsatt bom og opp til Nordkapphallen, til «privat vei». Men veien har ifølge Statens vegvesen aldri blitt nedklassifisert. Det betyr at veien fortsatt er Europavei. Bommen slik den står i dag er derfor etter min oppfatning ulovlig.
  Hvordan kan statsråden bidra til at den ulovlige bommen ved Nordkapp omgående blir fjernet, og at allmennheten kan komme til utmarksområdet på Nordkapp, uten å bli grovt avgiftsbelagt av en aktør som tar betaling for å kjøre på offentlig vei?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Klassekampen hadde 12. februar 2018 en artikkel om de nye kravene til kurs og fagprøver for helsepersonell fra tredje land, for å få autorisasjon i Norge. Den enkelte søker må selv dekke kostnadene. Det kan føre til at flyktninger og andre forsinkes i sin integreringsprosess, fordi de må ha jobb ved siden av studier/integreringsprogram for å ha råd til å gå opp til prøve.
  Vil statsråden ta initiativ til en stipend- og/eller låneordning, f.eks. gjennom Statens Lånekasse, for dem dette gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg viser til Dokument nr. 15:880 (2017-2018) hvor jeg viste til følgende sitat i Meld. St. 40 (2016-2017) Eksport av norske velferdsytelser: "I avsnitt 2.3 gis en nærmere omtale av det internasjonale rammeverket for trygdeeksporten. Det er viktig å være klar over at bestemmelsene i de internasjonale avtalene griper inn i det nasjonale regelverket og går foran, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene." Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om dette utdraget fra stortingsmeldingen medfører riktighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Aftenposten har i dag, 19. februar en artikkel der Bane NOR sier at det må mer penger til for å holde forutsatt framdrift når det gjelder Ringeriksbanen.
  Hva vil statsråden gjøre for å holde valgløftet fra Høyre og Frp i 2017 om byggestart innen 2021?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle