Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

  Ulvebestanden er i dag klart større enn hva Stortinget har bestemt. Dette skaper utfordringer for folk og svekker foutsigbarhet for en framtidsretta, bærekraftig matproduksjon som bruker lokale naturressurser.
  Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre forvaltning av ulv som samsvarer med Stortingets klare vedtak om et bestandsmål i Norge på 4-6 ynglinger pr. år, hvorav 3 helnorske?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

  NAV gjør vedtak på bakgrunn av at norsk far ble tilkjent daglig omsorg. Deretter omgjør NAV vedtaket til fordel for mor som er fradømt omsorgen og har bortført barnet ulovlig.
  Er gjeldende regler i slike saker at myndighetene skal flytte bidragsplikt fra den forelderen som er tilkjent daglig omsorg ved dom over til barnebortfører, og mener statsråden dette er greit eller vil hun ta initiativ til å endre reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange ynglinger som må tas ut for å nå bestandsmålet for ulv (og oppstille de ulike alternativene for uttak av norske/svenske ynglinger, eller kombinasjoner av disse)?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

  Hva vil statsråden foreta seg for å løse dette problemet slik at investeringene kan gi en langsiktig gevinst for forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kommunalministeren har uttalt at hun vil innkalle til møte 13. august i fellesnemnda hun har oppnevnt for å gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark. Finnmark fylkesting har besluttet å ikke oppnevne medlemmer til nemnda etter at en folkeavstemming har vist at befolkningen i Finnmark med overveldende flertall ikke ønsker en sammenslåing. Flere partier i Troms har varslet at de ikke vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda.
  Vil statsråden, i respekt for lokaldemokratiet, avlyse møtet hun har innkalt til 13. august?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle