Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Hva tenker statsråden om forslaget fra sine partifeller i Hedmark om å etablere et midlertidig beredskapssenter ved politihøgskolens avdeling i Kongsvinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til næringsministeren

  Har staten ved eventuelt salg av hele eller deler av statens eierinteresser i næringsvirksomhet og skog mulighet for å begrense salg til norske kjøpere, og hva er etter regjeringens vurdering risikoen for at et slike kjøp vil bli foretatt av utenlandske interesser?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til næringsministeren

  Hvor mye har staten fått utbetalt i utbytte de siste 10 årene fra de selskaper og virksomheter staten har og har hatt eierinteresser i?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Statsråden skriver i sitt svar på mitt spørsmål nr. 173 at «satsingen på grensekontrollen innebærer blant annet at vi får over 120 nye tolleren (sic!) i grensekontrollen, en økning på hele 20 prosent». Nå rapporteres det om bemanningsproblemer i grensekontrollen pga. kutt og stramme budsjetter. Statsråden bes redegjøre for utviklingen i bemanningen på hhv. grensestasjonene, i tolldistriktene og i tolldirektoratet fra 1.2.16 og til i dag og vurdere om hun ønsker å korrigere sitt tidligere svar?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Nav tillates å begrense sine åpningstider kraftig, krever kommunikasjon med brukere via skiftelige meldinger og IT-løsninger. Statens innbyggerundersøkelse viser også at Navs skriftlige meldinger er vanskelige å forstå. På Elverum må Nav brukere få hjelp på biblioteket fordi NAV ikke bistår nok med fortolkning og åpningstider. Mange Nav brukere er i krise og trenger er mer, ikke mindre tilgjengelig NAV.
  Hva gjør statsråden for å sikre åpningstider og personlig bistand i NAV?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle