Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Barnevernet er kraftig kritisert av Riksrevisjonen for si handtering av akuttplassering av barn og unge. Bufetat har ikkje god nok tiltakskapasitet til å plassere barn i nærområdet. For den kommunale barneverntenesta blir oppfølging av barnet vanskelegare. Bufdir har sett mål om at alle akuttplasseringar skal skje i statlege tiltak. Men alle regionar må gjennomføre private kjøp for å overhalde bistandsplikta. Kva vil statsråden gjere for å sikre alle barn forsvarlege akuttplasseringar?
 • Spørretimespørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til landbruks- og matministeren

  Inntektene i jordbruket har stupt. Hovedårsaken er økte avgifter. Av den samlede inntektsnedgangen kommer 60 pst. som følge av økte kostnader til diesel og energi. CO2-avgiften på anleggsdiesel har økt med 45 pst. på to år. I jordbruket var det en forventning om at avgiftene for næringa ville gå ned. Vil statsråden sørge for å redusere avgiftene for å styrke norsk matproduksjon?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Eldre pasienter er den pasientgruppen som i dag blir sterkest rammet av regjeringens sykehuspolitikk, med kutt i døgnbehandling og korte liggetider. Mange eldre skrives for tidlig ut fra sykehus og opplever hyppige reinnleggelser og uverdige forflytninger mellom hjem, sykehus og sykehjem. Halvparten av liggedøgnene som er kuttet de siste årene, rammer personer over 80 år. Hva vil landets eldreminister gjøre for å sikre eldre pasienter et verdig sykehustilbud, og vil statsråden kreve stopp i nedbygging av sengeplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Ber om en oversikt over hvilke selskaper som har kjøpt nye konsesjonene for oppdrett i år, fordelt på de 13 produksjonsområdene.
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Sjømat er en av våre viktigste eksportnæringer. Sjømatnæringen er spesielt utsatt for omdømmepåvirkning. Den senere tiden har media beskrevet stygge korrupsjonssaker og mafiametoder spesielt for eksport til Vietnam og Kina.
  Hva gjør ministeren for å hindre at norsk sjømateksport blir utsatt for korrupsjon og menneskerettsbrudd i utlandet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle