Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil statsråden gjere greie for om det er noko til hinder for i lovverk eller anna for at helseføretaka kan drive pasienttransport i eigen regi, og kan statsråden informere om pasienttransport i eigenregi i andre helseføretak utanom OUS?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kulturministeren

  Vil statsråden arbeide for at det sikres likebehandling av den Nasjonale Scene som nasjonal kulturinstitusjon, også etter eventuell desentralisering til regionene?
 • Skriftlig spørsmål fra Gina Barstad (SV) til utenriksministeren

  I et svar til representanten Moxnes av 2. februar skriver utenriksminister Eriksen Søreide om Tyrkias inntog i Syria at Regjeringen «forutsetter samtidig at Tyrkia og andre aktører i området holder seg innenfor folkerettens rammer.»
  Mener ministeren Tyrkia i sine handlinger så lang har holdt seg innenfor folkerettens rammer, og hvordan vil Norge reagere hvis det ikke er tilfelle?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil statsråden forsvare UNN sin avtale med nylig avgått direktør Tor Ingebrigtsen der han sikres en årslønn på 1,9 millioner ut året og deretter 85 prosent av lønnen til han blir pensjonist, mener statsråden at dette er naturlig konsekvens av trussel- saken og en praksis som UNN og andre helseforetak kan fortsette med eller vil statsråden gi gripe inn og sette en stopper for ukulturen og sette klare rammer for lønns- og/eller etterlønnsavtaler for ledere i norske helseforetak?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil statsråden gjere greie for om departementet har bestemt at IKT-infrastruktur i helseføretaka blir lagt inn under Sikkerheitslova, eller om det skal vere opp til helseføretaka sjølv å vurdere dette?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle