Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Da Stortinget behandlet Senterpartiets representantforslag om innholdsmerking av alkoholholdig drikk, skrev regjeringen og Venstre i innstillingen at det er mye positivt med innholdsmerking av alkohol, men at de ville avvente rapporten fra Europakommisjonen, jf. Innst. 164 S (2014-2015) om emnet. Nå har denne rapporten kommet, og det er mulig for Norge å innføre egne merkekrav som går ut over EUs minstestandarder. Vil statsråden nå sette i gang dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Kan statsråden informere Stortinget om kva omorganiseringa i Arkivverket har kravd av auke i midlar til reiseverksemd, seminar og møteavvikling for tilsette i Arkivverket sidan omorganiseringa blei sett i verk i frå 01.11.2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Ble det innført nye regler eller myndighetskrav som kan forklare at prisene på nye boliger gikk opp med 10,4 prosent fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016 og hva mener statsråden er årsaken til prisveksten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Både helsedirektoratet og Legemiddelverket har tillat bruk av medisinsk cannabis. Dokumentasjon for effekt er etter hvert god for pasienter med smerte og kvalme som følge av cellebehandling og andre med alvorlige kroniske smerter. Det er utarbeidet en veileder, men pasienter er stort sett overlatt til uverdig omgang med det kriminelle markedet for å få tilgang.
  Hva vil ministeren gjøre for at de pasientene som ikke har nytte av andre legemidler får bedre tilgang på medisinsk cannabis og dermed økt livskvalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Arkivverket har i budsjettsøknad for 2018 bedt om å få frigjere midlar ved å redusere eksisterande bygningsmasse, og at statsarkivas arkivmateriale, må flyttast, eventuelt digitaliserast og destruerast.
  Vil statsråden akseptere at statsarkiv i realiteten blir lagt ned ved at dei mister alt materiale og magasin, og at arkivmateriale frå 1500-talet og framover vert destruert, og meiner statsråden at eit slikt forslag er i tråd med Arkivlova?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle