Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Nasjonal overdosestrategi blir avslutta i 2017. Målet med strategien var å få ned talet på narkotikadødsfall. Målet er ikkje nådd. Talet på personar som døydde av overdose i 2014, var 266. Talet på personar som døydde av overdose i 2015, var 289. Ifølgje SINTEF sin rapport 'Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016' manglar eit fleirtal av kommunane rutinar for oppfølging av pasientar som har vore innlagt for sjølvmordsforsøk og overdosar. Vil statsråden sikre at nasjonal overdosestrategi blir vidareført?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Staten har over flere år brukt flerfoldige millioner på utbygging av landstrømanlegg. Men det har vært gjort mindre for å få på plass insentiver og tiltak for at landstrømsanleggene blir tatt i bruk. Et effektivt tiltak vil være å pålegge nettleverandører å levere en lavere tariff til de som kan utnytte ledig kapasiteten i strømnettet.
  Vil ministeren sørge for en forskrift som pålegger alle nettleverandører om å tilby en utkoblbar tariff på strømavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Viser til oppslag i Dagens medisin 22/11-17 om en studie som ser på ulike måter å beregne overlevelse på etter hjerteinfarkt. Det vises til at en analyse etter bosted vil si mer om hvorvidt pasienter i ulike boområder har likeverdig tilgang på behandling. Metoden som nyttes i dag kan bidra til at små sykehus kommer dårligere ut i overlevelsestatistikken, kanskje ufortjent.
  Vil statsråden vurdere å ta initiativ til å endre metoden som i dag nyttes for å kartlegge kvalitet og overlevelse i sykehus?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Frå 2018 føreslår regjeringa endringar i folketrygdas stønadsordning til tannbehandling etter innslagspunkt 14. Det skal ikkje lenger vere mogleg å få dekka kostnader ved tannbehandling til pasientar med tannskrekk/odontofobi. Dette er ei svært sårbar og utsatt gruppe pasientar, som frå nyttår står utan eit reelt behandlingstilbod. Kvifor blei ikkje denne store endringa sendt på høyring, og vil statsråden reversere denne innstramminga for pasientar med alvorleg tannbehandlingsangst?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden grunngje kva argumentasjon som ligg bak forslaget frå HELFO om å leggje ned kontorstadene VOSS og BERGEN med 14 og 11 tilsette, er det grunngjeve med kvalitet eller kvaer årsaka til denne store sentraliseringa av statsforvaltninga, og er dette i tråd med regjeringa sin politikk for utflytting av statlege arbeidsplassar?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle