Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Sikkerhetsmyndighetene har uttrykt sterk bekymring over mangelen på IT-kompetanse til å beskytte nasjonal sikkerhetsgradert informasjon som skal være underlagt nasjonal kontroll. Situasjonen skal være så kritisk at det ikke finnes norske borgere innen kryptologi på doktorgradsnivå som kan sikkerhetsklareres til å utføre slike oppgaver. Hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt og planlagt for å bygge opp denne type kompetanse slik at rikets sikkerhet ivaretas?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Fra Nord-Trøndelag meldes det at ledelsen i NIBIO har besluttet at det ikke skal legges ut nye engforsøk på Kvithamar (Bioforsk Midt-Norge) på grunn av politisk press om snarest å tømme forsøksstasjonen og flytte virksomheten til Steinkjer. Dette til tross for at regjeringen tidligere har uttalt at det kan pågå forsøksvirksomhet på Kvithamar ut 2020. Hvordan vil statsråden sørge for at aktiviteten på Kvithamar kan fortsette ut 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Kan statsråden gjøre rede for hvor mange av landets kommuner som har permanente politikontakter i aktiv virksomhet per 11.04.18 og hvor mange kommuner som har permanente politiråd på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

  Vi statsråden sørge for at Forsvaret som viktig interessent bidrar til å realisere et prosjekt om vannledning og framføring av vann til Tarva i Trøndelag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Pårørende opplever nok at bekymringen for deres nærmeste letter noe når de er innlagt til behandling i psykiatrien.
  Hvordan ser statsråden på at så mange tar selvmord mens de er i behandling ved norske sykehus, og hvilket arbeid er satt i gang fra regjeringen for å motvirke dette og hva er status for en ny handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord etter handlingsplanen fra 2014-2017?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle