Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Er statsråden opptatt av å ha et sterkt og velfungerende foreldreutvalg for barnehage og skole med tilhørende sekretariat med høy kvalitet, og mener i så fall statsråden at dette blir ivaretatt gjennom den flytteprosessen som nå gjennomføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Mener statsråden at pengene som er tatt ut av Trygge barnehager er rimelig utbytte, og hva er innhold og status for den gjennomgang departementet har igangsatt knyttet til reguleringen av barnehagesektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Kan forsvarsministeren presisere om sivile fly kan passere en P-8 på taksebanen når P-8 er under full armering i henhold til retningslinjer for ammunisjonstjenesten, eventuelt om det da vil være restriksjoner ved taksebane og rullebanesystemet når kampfly og MPA armeres ved de såkalte "hammerheads" ved Evenes flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hvordan vil ministeren sikre at tilbud innen studentvelferden sikres på de mindre lærerstedene med utradisjonelle studietilbud og struktur, også der hvor lønnsomheten kan svekkes på grunn av disse forholdene og hvordan vurderer statsråden at samskipnader legger bedriftsøkonomiske prinsipper til grunn for det enkelte lærersted når organisasjonen som helhet går med overskudd, samskipnadene mottar vel statstilskudd for å drive studentvelferd og sikre læringsmiljøet for alle studenter på alle læresteder?
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Basert på Finansdepartementets beste estimat og prognoser fra blant annet SSB: Hvor mye må forsvarsbudsjettet ligge på hvert år fra og med 2019 for at forsvarsbevilgningene skal utgjøre 2 prosent av BNP (etter NATOs beregningsmåte) senest i statsbudsjettet for 2024, gitt at opptrappingsplanen skal være lineær med den usikkerhetsfaktoren som Finansdepartementet normalt legger til grunn?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle