Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Noen besøkssentre ble tidlig autorisert for to nasjonalparker og ble etablerte med et større ansvar og arbeidsfelt enn sentre som var autorisert for en nasjonalpark. Sentre som hadde flere autorisasjoner skulle få videreført et grunntillskudd per autorisasjon og ikke komme dårligere ut av det økonomisk. Dette har ikke blitt utbetalt de siste årene, muligens ved en inkurie.
  Hvordan kan statsråden gi disse besøkssentrene de tilskuddene som trengs for å utføre arbeidet de har ansvaret for på en forutsigbar måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I Jeløyaerklæringen står det at regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Dette er ei lovfesting SV har etterlyst og vi ønsker å takke regjeringen for nå kommer på plass. En lovfesting er en etterlengtet og gledelig avgjørelse som er viktig for mangfoldet i grunnskolen og elevenes opplæringstilbud.
  Kunne ministeren si noe om hvilken prosess han har tenkt at denne lovendringen skal ha og hvordan fremdriften i saken blir?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I 2014 ble det etablert ingeniørutdanning på bachelornivå ved Campus Helgeland. For å sikre rekrutteringen har det vært gjennomført årlige forkurs. UiT har fått tildelt ramme fra departementet til forkurs på 6 klasser i Nord-Norge. Likevel ønsker UiT å avvikle forkurset ved Campus Helgeland fra høsten 2018.
  Er statsråden enig med næringslivets organisasjoner i Nordland i at UiT har et ansvar for å bidra til god rekrutering til ingeniørutdanningen i den viktigste industri- og eksportregion?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Når vil statsråden legge frem sin anbefaling om NH-90-helikoptrene og vurderer han det som mulig å møte Kystvaktas behov, gitt problemene og kostnadene knyttet til driften av NH-90?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Den samiske reindrifta i Nordland sliter med svært store tap. Tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40 % og kalvetapet har vært katastrofalt stort over flere år i et område med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift. Rovvilt holder på å knekke en næring, og i reindrifta kan ikke beitesesongen reduseres med senere slipp og tidlig sanking.
  Hvordan vil ministeren redusere rovviltbestanden i Nordland slik at den samiske reindrifta og de unge reineierne som satser i Nordland har en framtid?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle