Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I en tid der alle virksomheter er avhengige av digitaliserte løsninger, er tilgangen på kompetanse innen IT-sikkerhet avgjørende. Det har lenge vært et problem for både næringslivet og offentlig forvaltning å skaffe IKT-sikkerhetspersonell generelt og kryptologer spesielt. Dette er kompetanse som er helt avgjørende i kampen mot spionasje, sabotasje og terror. Hvilke tiltak vil regjeringen sette i verk slik at utdanningsinstitusjonene faktisk prioriterer utdanning av kryptologer?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Regjeringen samlet statlige tilskudd til fagskoler i Kunnskapsdepartementet, og ville via dialog og lovgivning sikre gode vilkår for fagskoleutdanning i tråd med regionale og nasjonale kompetansebehov. Fagskoletilbudet i landbruksfag oppleves som relevante, nødvendige og etterspurte. Hva gjør at enkelte landbruksfag ble godkjent som tekniske fag tidligere, men ikke i dag, og hvem skal måtte betale for at denne nye praksisen går utover fagskoletilbudet innen landbruksutdanningene?
 • Interpellasjon fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet fra 1.1.2015 etter mange års innsats fra funksjonshemmedes organisasjoner. I Helse- og omsorgsdepartementets egen evaluering, utført av Rokkan-senteret, konkluderes det med at rettighetsfestingen så langt er en betinget suksess. Dette målt opp mot myndighetenes konkrete målsettinger, ikke minst knyttet til likebehandling, og sett på bakgrunn av utviklingen i totalt antall brukere, antall kommuner med BPA-brukere og utviklingen i antall klagesaker. En erfaringsrapport utført av Norsk Handikapforbund viser blant annet at antallet personer som er innvilget BPA, har gått ned etter rettighetsfestingen, og at timetallet som innvilges, også er redusert. Videre er omgjøringsprosenten knyttet til klager til fylkesmannen på mer enn 40 prosent. Kommunene synes også i større grad å bestemme hva assistentene skal brukes til. Hvordan mener statsråden at BPA-retten bør forvaltes, og hvilke virkemidler må til for å oppnå Stortingets intensjon med denne rettigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I henhold til fraværsreglene i videregående opplæring, skal fravær som skyldes helsemessige forhold ikke regnes som udokumentert fravær. Jeg er gjort kjent med at elever med kognitive funksjonsnedsettelser, der fravær skyldes behovet for skjerming i forståelse med lege og skole, nå har fått varsel fra skolen om at alt fravær gjennom skoleåret blir omgjort til udokumentert fravær, og at elevene mister retten til karakter i flere fag.
  Mener statsråden at slik praksis samsvarer med og følger av regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Høyesterett har forkastet statens anke om å få Farida-saken opp i Høyesterett. Det betyr at Lagmannsrettens dom om at vedtaket om å frata oppholdstillatelsen til Farida og moren i Norge var feil, blir stående.
  Hvordan vil UNEs saksgang sikre rett behandling og vedtak i saka, og når kan vi forvente oss en endelig avgjørelse i saka?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle