Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (6), Høyre (6), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristelig Folkeparti (1) og Miljøpartiet De Grønne (1).

Oslo grenser i vest, sør, øst og nord-øst til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydeler i Oslo.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Har Justisministeren undersøkt moglegheitene for å byggje eit nytt fengsel i Oslo-området til erstatning for Oslo Fengsel slik soningsavtalen med Nederland kan seiast opp, og slik at soningskøane kan avviklast?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til næringsministeren

  Fredag 2.6.17 vedtok Stortinget mot H og FrPs stemmer: «Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig.»
  Når tar statsråden sikte på at endring i forskrift til lov om offentlige anskaffelser skal sendes ut på høring og når tar statsråden sikte på at forskriftsendringen trer i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Hva ønsker statsråden å gjøre for å sikre at befolkningen som er bosatt langs toglinjene sikres lik behandling i saker hvor det er ønske om å bygge balkonger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Vinje (H) til kunnskapsministeren

  Forskningsrådet er av Kunnskapsdepartementet eksplisitt bedt om å overveie om Simula skal inkluderes i fordelingen av ekstra rekrutteringsstillinger til instituttsektoren. Jeg er kjent med at Forskningsrådet har besluttet å avgrense slike stillinger til de instituttene som er tilordnet retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter og med innrapportert virksomhet innenfor MNT-fag. En slik avgrensning kan se ut til å ekskludere Simula.
  Hva er bakgrunnen for en slik avgrensning?

 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til landbruks- og matministeren

  Hvordan har regjeringen fulgt opp Stortingets klare ønske om å styrke den veterinære beredskapen på Svalbard?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle