Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Den siste tiden har vært preget av omfattende og alvorlige avsløringer av seksuell trakassering i kultursektoren spesielt. Samtidig har statsråden uttalt at økte midler til å arbeide mot dette eller kvotering for å gjøre noe med mannsdominansen i toppen av sektoren ikke er løsningen. Heller ikke en musikerallianse med faste ansettelser mellom oppdrag for frilansere, noe som kan gi tryggheten til å si ifra, er aktuelt. Hva gjør statsråden da av konkrete tiltak i kulturlivet for å bekjempe seksuell trakassering?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til kulturministeren

  I dag er det kun kommuner som kan inngå i samarbeid om interkommunale idrettsanlegg og dermed utløse toppfinansiering gjennom spillemiddelordningen på 30 %. Fylkeskommunene kan ikke inngå som partner og dermed utløse disse midlene i samarbeid med en kommune.
  Vil statsråden vurdere å endre praksis slik at både kommuner og fylkeskommuner kan inngå i interkommunale samarbeid om idrettsanlegg og få dette godtgjort gjennom spillemiddelordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å sikre at manglende planfri påkobling av Østfoldbanens Østre linje til Follobanen ikke får konsekvenser for planlagt kapasitet på Østfoldbanen fra 2024?

 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

  Er det mulig å endre plasseringen av bomstasjonen ved Ambjørnrød i Fredrikstad?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Benytter Helse- og omsorgsdepartementet tildelingsbrev til underliggende etater som virkemiddel for samordning av folkehelsearbeidet, og i hvilken grad koordinerer statsråden folkehelsearbeidet på tvers av departementer, utover tverrdepartemental gruppe som er nevnt i statsrådens svar til Riksrevisjonen 9. juni 2015?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle