Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Kristelig Folkeparti (1).

Østfold grenser i nord-vest og i nord til Akershus. Det er 18 kommuner i Østfold.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til finansministeren

  Tross gjentatte spørsmål fra Stortinget vil ikke regjeringen opplyse den reelle andelen av det økonomiske handlingsrommet som er brukt på skattekutt. Det er likevel ingen tvil om at det er en betydelig del, og heller ikke tvil om at disse skattekuttene i hovedsak har bidratt til økt budsjettunderskudd og økte forskjeller, og ikke til økt sysselsetting som var regjeringens begrunnelse. Landets mest formuende er blitt rikere, men ut over det er effektene uteblitt. Vil statsråden nå innrømme feil og legge om?
 • Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Jeg viser til regjeringens beslutning om å flytte politihøgskolen ut av Oslo. Som Justisministeren er kjent med foreligger et ferdig forslag til en moderne politihøgskole i Moss med øvingsarena i Rygge,som det er politisk enighet i Østfold om å jobbe for. Politietaten har siden 2006 jobbet med å finne alternativer til dagens lokalisering på Majorstua i Oslo. Det haster med en avgjørelse.
  Hva er framdriftsplanen og prosessen videre for å flytte politihøgskolen, og vil ministeren sørge for en rask avgjørelse før valget?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Mener statsråden at dagens nivå og omfang hva gjelder den barnefaglige kompetansen, og dagens øvrige tiltak som skal være i mottakene for å ivareta enslige mindreårige, og som kan motvirke psykiske lidelser, selvskading, rusproblematikk og forsvinninger, er tilstrekkelig for å ivareta enslige mindreårige i mottak på en tilfredsstillende måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at NAV viser fleksibilitet for sine brukere som etterspør utskrift av informasjon om ytelser og utbetalinger i tråd med Stortingets merknad i statsbudsjettet for 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Kan jeg få oversendt UDIs brev til Justis- og beredskapsdepartementet om endret praksis overfor Afghanistan?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle