Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Det er sterk motstand mot regjeringa si flytting av Hæren sine helikopter og nedlegginga av 339-skvadronen på Bardufoss. Utan helikopter mister Hæren moglegheit til mellom anna strategisk flytting av soldatar og utstyr, til å evakuere skadde soldatar på ein god måte og til å drive rekognosering og kontroll. Kan statsråden gje døme på eit NATO-land som han meiner har eit like sterkt forsvar som Noreg har som ambisjon å ha, og som ikkje har dedikerte helikopter til sin hærstyrke?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til næringsministeren

  Kva strategiar har regjeringa for å fremje norske interesser i WTO-forhandlingane og kva har regjeringa gjort fram til no?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden forklare korleis regjeringa kan hevde at det er mindre enn 38 000 soldatar i Heimevernet, medan Heimevernet sjølv gjentekne gonger har slått fast at Heimevernet har langt over 40 000 soldatar?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Under debatt i NRK 13. oktober i år kritiserte hovudtillitsvald i Hæren, Pål B. Nygaard, regjeringa sin landmaktproposisjon. Nygaard viste til at regjeringa gjer lite anna enn å flytte rundt på soldatar og materiell. Han meiner det korkje vert tilført nye stillingar eller stridsvogner. I debatten uttala forsvarsministeren at Nygaard måtte gå tilbake og lese proposisjonen. Kan statsråden klargjere om regjeringa i Prop. 2 S (2017-2018) foreslår 200 nye stillingar i Hæren, og kor i proposisjonen dette står?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Kva rutinar har Olje- og energidepartementet for kvalitetssikring av tala som kjem inn frå oljeselskapa?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle