Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Regjeringa vil forenkle mva.-systemet og redusere antall satsar. NHO og reiselivsbransjen påpeikar at regjeringa har svekka Noreg som reiselivsdestinasjon med å auke mva. frå 8 til 12 pst. Dette har også medført eit dyrare og mindre tilgjengeleg kulturtilbod for folk flest. Den uforutsigbare mva.-auken, i to omgangar, har medført svekking på botnlinja for næringane av dei kontraktane og avtalene som alt var inngåtte. Korleis skal færre mva.-satsar innrettast, og kva satsar skal bort?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Trygg bustadhandel med redusert konfliktnivå må vera eit mål .Tittelen som takstmann er ubeskytta. Det er ingen formelle krav til takstmannen sin utdanning, ingen krav til innhold i tekniske tilstandsanalysar og ikkje lovregulering av ansvaret. Stortinget har ved fleire høve prøvd å ta tak i dette, men det ser ut til at tiltak let vente på seg.
  Vil ministeren innføre ei sertifiserinsordning eller autorisasjonsordning for takstmenn, slik at konfliktnivået går ned og vi får tryggare bustadhandel?
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Både folkevalde og næringslivet har kritisert tilbodet ved Flora lufthamn etter at lufthavna vart kommersialisert. Før valet hausten 2017 lova Samferdselsdepartementet at ei utgreiing om FOT-rutene skulle vere klar ved årsskiftet. Representantar frå regjeringspartia skapte eit inntrykk av at Flora lufthamn kunne få FOT-ruter frå sommaren 2018. Kvifor er denne utgreiinga forseinka, og når vil ho vere ferdig og offentleg?
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Regjeringa vil forenkle mva.-systemet og redusere antall satsar. NHO og reiselivsbransjen påpeikar at regjeringa har svekka Noreg som reiselivsdestinasjon med å auke mva. frå 8 til 12 pst. Dette har også medført eit dyrare og mindre tilgjengeleg kulturtilbod for folk flest. Den uforutsigbare mva.-auken, i to omgangar, har medført svekking på botnlinja for næringane av dei kontraktane og avtalene som alt var inngåtte. Korleis skal færre mva.-satsar innrettast, og kva satsar skal bort?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Meiner statsråden at det nye namnet på HiOA, "OsloMet - Storbyuniversitetet" er eit godt namn?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle