Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  Kan statsråden dele evalueringen av stasjoneringen av de amerikanske soldatene på Værnes med Stortinget i sin helhet, eventuelt gi et uttømmende svar på hvilke konklusjoner den trekker fram, inkludert eventuelle negative erfaringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I Odda pågår det nå en diskusjon om flomsikring av det vernede Opovassdraget. Striden står mellom en kraftutbygging som vil kunne ha store konsekvenser for det verna vassdraget eller en flomluke som har langt mindre konsekvenser.
  Vil statsråden sørge for at andre tiltak prøves før han ev. tar stilling til en kraftutbygging og kan han forsikre Stortinget om at spørsmålet om en ev. kraftutbygging blir forelagt Stortinget?
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Har regjeringen vurdert de sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvensene av dobbelt statsborgerskap i en situasjon der norske statsborgere også har statsborgerskap i et land Norge befinner seg i en konflikt med?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hvordan har utviklingen i andelen bompenger på fylkesveger vært i perioden 2010 - 2018? Og hvordan er andelen fordelt mellom riksveger og fylkesveger?

 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til helseministeren

  St. Olavs Hospital HF vil ta bort dagambulansen fra Oppdal i seks uker med begrunnelse ferieavvikling og behov for innsparinger. Helsetjenesten i Oppdal og tillitsvalgt for ambulansetjenesten er negative til beslutningen fordi beredskapen vil bli svekket i den travleste feriemåneden med økt befolkningen i kommunen. Kommunelegen reises tvil om vedtaket er forsvarlig ut fra kravet til responstider i akuttmedisinforskriften.
  Mener statsråden vedtaket fra St. Olavs Hospital er forsvarlig ut fra kravet til responstid?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle