Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), og Senterpartiet (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til statsministeren

  Har politisk ledelse i de enkelte departementene ordninger for frukt eller lignende som dekkes av departementet, og hvor mange penger er brukt på frukt til politisk ledelse fra sittende regjering tiltrådte 16. oktober 2013 og frem til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til næringsministeren

  Målt etter NHDs beregningssystem fra 2013, hva er netto forenklingsverdi av alle tiltak, hva er 2017-verdien av de 57 tiltakene presentert den 21. august 2013 fordelt på hvert tiltak, og effekten av Solberg-regjeringens iverksatte og vedtatte forenklingstiltak per 25. april 2017 fordelt på hvert tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i to saker opphevet kommunale vedtak om bruk av motorferdselforskriftens unntaksbestemmelser om tillatelse til kjøring med snøscooter dersom søker påviser et særlig behov. Den ene saken gjelder mulighet for bruk av snøscooter ved sporing av bjørn i kommunene Tydal, Selbu og Holtålen. Den andre saken gjelder scootertur for pensjonister over Rensfjellet i Selbu.
  Mener statsråden at fylkesmannens vedtak er i samsvar med regjeringens mål om å begrense statlig overstyring av kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Fylkesmannen i Sør Trøndelag har i brev av 23.3.2017 opphevet vedtak om mulighet for å bruke snøscooter ved sporing av bjørn i kommunene Tydal, Selbu og Holtålen. Det heter i svaret at kommunenes vedtak ikke er tilstrekkelig begrunnet. De kommunale vedtakene om snøscootersporing er begrunnet med behov for å registrere aktivitet av bjørn for å forebygge like store tap av beitedyr som i beitesesongen 2016.
  Vil statsråden bidra til omgjøring av fylkesmannens vedtak for å bidra til forebygging av store tap av beitedyr?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til samferdselsministeren

  Ifølge konseptvalgutredninger gjennomført av Statens vegvesen kan godstrafikken på Bergensbanen bli redusert med 60-70 prosent hvis det bygges ny og bedre rv 7, rv 52 eller E134. Regjeringen vil satse på alle disse veiene, i tillegg til E16.
  Hvordan rimer dette med målet om å flytte godstransport fra veg til bane, og hva blir samfunnsnytten av å satse på jernbane dersom disse gigantiske veiinvesteringene gjennomføres og slår bein under togets trafikkgrunnlag?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle