Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  15.-19. oktober utførte Petroleumstilsynet nok et tilsyn på Goliatplattformen. Det avdekkes fremdeles feil og mangler som sammen med omfanget av utestående vedlikehold, gir utfordringer knyttet til håndtering av enkeltvis og samlet risiko på innretningen. Oljeselskapet Eni har nok en gang med all tydelighet ikke tatt det ansvaret de har for å sikre arbeidere og miljøet.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Eni skjerper rutinene på Goliatfeltet og sikre at hensynet til arbeidere og miljø settes i høysetet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Når vil statsråden følge anbefalingen fra FNs rasediskrimineringskomite om midlertidig stans i arbeidet med kraftutbyggingen på Storheia på Fosen i Trøndelag?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til fiskeriministeren

  Vil fiskeriministeren snart avslutte en 18 måneders lang departemental vurdering av det initiativet som nå foreligger for etablering av et nasjonalt havbruksmuseum slik at et vedtak kan gjøres og et svar endelig kan gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Berger (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Hva gjør regjeringen for å rette opp ulikheten i lønnsfastsettelsen mellom kvinner og menn i departementene og hvordan vurderer statsråden lønnsforskjellene opp mot § 34 i likestillingsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  I 2014 anbefalte Miljødirektoratet med fler å stramme inn grenseverdiene for tillatte nivåer av svevestøv (PM10 og PM 2,5) i uteluft. Noen innstramminger er gjort, men i debatten om Innst. 301 S (2014-2015)sa daværende Klima og miljøminister Tine Sundtoft: "Det er også besluttet at en ytterligere innskjerping skal vurderes fra 2020, basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal utarbeides i 2018."
  Når kommer det nye kunnskapsgrunnlaget, og står regjeringen fast på at grenseverdiene skal innskjerpes fra 1. januar 2020?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle