«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvordan vil statsråden følge opp integreringsforliket og regjeringens plattform hvor det framgår at religiøse ledere skal få nødvendig kunnskap som er i samsvar med norske lover, regler og normer, og er statsråden enig i at norsk imamutdanning kan være aktuelt i den sammenheng?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Hvordan vil Barne- og likestillingsdepartementet og statsråden bidra til at barnevernet får økt tillit i somaliske miljø, for å forebygge at barn blir tvangssendt av sine foreldre ut av landet?
 • Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn som er utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene og en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag, som blant annet skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016-2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen, uten at regjeringen har fulgt opp tiltakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker. Hvordan vil den nye barne- og likestillingsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen, jf. Innst. 247 S (2016-2017), slik at vi bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Hva mener statsråden om Kvello- modellen, og vil statråden ta grep for å begrense eller avskaffe bruken av Kvello-modellen i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hvilke vurderinger gjør justisministeren seg om at Sjef PST mener dataangrep er blant de alvorligste truslene mot Norge i 2018 og hvordan vil justisministeren handle for å forebygge nye angrep?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle