Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  En NSB-ansatt fra Marnardal i Vest-Agder frykter at hans opptjente pensjonsrettigheter ryker. Han har betalt sin pensjonsandel fra han ble ansatt i NSB i 1974, 18 år gammel. Dersom ikke kontrakten med NSB blir videreført, vil han miste opptjente rettigheter. Han mangler fire måneder på 62 år og særaldersgrense. Er dette en god måte å behandle en som har stått på for NSB i over 40 år, og vil statsråden ta initiativ til at de som berøres av virksomhetsoverdragelsen i NSB, får sin rettmessige pensjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Finnes det studier som sammenligner kvalitet i tjenestene fra aktører etter eierskap i barnevernet?
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I 2015 vedtok et samlet storting at regjeringen skulle legge frem en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Regjeringen la i november 2016 frem Prop. 12 S (2016-2017). Ved behandlingen av proposisjonen i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag. Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp vedtakene i Innst. 247 S (2016-2017). Skole og barnehage har en helt sentral rolle i å forebygge og avdekke overgrep. Hvordan vil kunnskaps- og integreringsministeren følge opp vedtakene i Innst. 247 S (2016-2017) og sikre at ansatte i skole og barnehage har nok kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  NAVs beslutning om at lærerstudenter ikke lengre får overgangsstønad hindrer aleneforsørgende studenter åta lærerutdanning. Det at NAV først godkjente søknader for å så snu noen måneder seinere gir liten forutsigbarhet.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at denne gruppen som fikk godkjent overgangsstønad for åta lærerutdanning, men som nå må slutte pga NAVs endrede praksis, kan fullføre utdanningen?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Borgestadklinikken får ikke tildeling i den nye anbudsrunden i Helse Sør-Øst. Det vil kunne få konsekvenser for Lolandsheimen i Vennesla kommune og for rundt 70 ansatte der. Dette er distriktsarbeidsplasser med stor betydning for ansatte og lokalsamfunn. Er dette å anse som virksomhetsoverdragelse, hvilke konsekvenser får det for de ansatte, hvilke føringer har statsråden gitt for hvordan personell skal ivaretas ved opphør av avtaler, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at arbeidsplassene fortsatt blir i distriktet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle