Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS

Delegasjonen til EFTA og EØS har i EFTA-sammenheng rådgivende funksjoner overfor EFTAs Råd og fungerer som bindeledd til EFTA-landenes nasjonalforsamlinger i saker innenfor EFTAs tradisjonelle arbeidsområde (frihandel).

EFTAs logo.
EFTAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om EFTA, EØS og den norske delegasjonen

Stortingets parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS har rådgivende funksjoner overfor EFTAs ministerråd (EFTAs handelsministre) og EØS-rådet (EØS/EFTA-landenes utenriks- eller europaministre) og fungerer som bindeledd til de andre EFTA-landenes nasjonalforsamlinger.

EØS-avtalen er Norges mest omfattende internasjonale avtale og har de siste 20 årene sikret Norge full adgang til EUs indre marked. I samme periode har Norge gjennom EFTA inngått et omfattende nettverk av handelsavtaler med land over hele verden. EFTA har siden opprettelsen i 1960 vært en handelsorganisasjon med fokus på økonomisk integrasjon. Med EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994 ble samarbeidet med EU betraktelig utvidet til å dekke de fleste politikkområder. Europapolitikken er på denne måten blitt mye mer enn handelspolitikk, og like mye innenrikspolitikk som utenrikspolitikk. Fra Stortingets side har det derfor vært viktig med bred deltakelse fra de fleste fagkomiteene på Stortinget i EFTA/EØS-delegasjonen.

EFTA/EØS-delegasjonen deltar i EFTAs parlamentarikerkomité hvor den møter kollegaer fra Island, Liechtenstein og Sveits. Komiteen utgjør et rådgivende organ til EFTAs ministerråd (EFTA-landenes handelsministre) hvor fokus er på EFTAs frihandelsavtaler. Komiteen gir sine innspill til pågående frihandelsforhandlinger og gir med dette EFTAs arbeid med frihandelsavtalene en viktig parlamentarisk dimensjon.

EFTA/EØS-delegasjonen deltar også i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen sammen med medlemmer fra Europaparlamentet. Her står ulike spørsmål knyttet til EØS-avtalen på dagordenen. Komiteen gir i uttalelser og resolusjoner til EØS-Rådet (EØS/EFTA-landene utenriks- eller europaministre) sine vurderinger av utviklingen i EØS og sine anbefalinger med hensyn til spesifikke saker på ulike politikkområder.

Historie

I 1977 ble det opprettet en egen komité for parlamentarikere fra EFTA-landene. Uformelle kontaktmøter mellom EFTA-parlamentarikere hadde da funnet sted siden 1963 i tilknytning til Europarådets sesjoner i Strasbourg.

Fra 1989 besto den norske parlamentarikerkomiten til EFTA av fem faste medlemmer og fem varamedlemmer valgt første året i stortingsperioden for fire år.

Etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1.1.94 vedtok Stortinget 1.2.94 å opprette en parlamentariker-delegasjon til EFTA og EØS bestående av seks medlemmer og seks varamedlemmer. I 2009 ble vara-listen utvidet til 10 representanter for å inkludere så mange fagkomiteer som mulig i delegasjonen. Delegasjonen velges første året i stortingsperioden for fire år om gangen.

Se også

EFTAs nettsted.
Om Europautvalget.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2016

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Varamedlem Bjørdal, Fredric Holen A
Varamedlem Ebbesen, Margunn H
Varamedlem Eide, Espen Barth A
Varamedlem Grimstad, Carl-Erik V
Varamedlem Halleland, Terje FrP
Varamedlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Varamedlem Myrseth, Cecilie A
Varamedlem Pettersen, Tage H
Varamedlem Reiten, Steinar KrF
Varamedlem Øvstegård, Freddy André SV
Medlem Foss, Ingunn H
Medlem Gjelsvik, Sigbjørn Sp
Medlem Johansen, Morten Ørsal FrP
Medlem Marthinsen, Marianne A
Nestleder Lunde, Heidi Nordby H
Leder Hansen, Svein Roald A