Arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum. Inngang fra Akersgata 18.

Anmodning om høring sendes på eget skjema, og finnes via samlet oversikt over komiteens høringer.

NB. Ved anmodning om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen anmodningsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Arbeids- og sosialkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: arbeid-sosial@stortinget.no

Komitésekretær

Berit Skovly
Telefon: 23 31 31 65

Komitésekretariatet

Ingunn Opsahl Viereid
Telefon: 23 31 37 74

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle