Stortinget - Møte tirsdag den 19. oktober 2004 kl. 10

Dato: 19.10.2004

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentanter Tore A. Liltved, Oddbjørn Langlo og Sigurd Holemark

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

De tidligere stortingsrepresentanter Tore A. Liltved, Oddbjørn Langlo og Sigurd Holemark er avgått ved døden.

Tidligere stortingsrepresentant Tore A. Liltved døde i juli, vel 65 år gammel. Tore A. Liltved var født 8. mai 1939 i Arendal. Etter examen artium i 1959 ble han cand.mag. med fagene engelsk, norsk og historie i 1965. I 1966 ble han – etter gjennomført pedagogisk seminar – ansatt ved Moland ungdomsskole, som kom til å bli Liltveds arbeidsplass helt frem til han kom på Stortinget i 1981. Han var da blitt undervisningsinspektør ved skolen.

Tore A. Liltved ble medlem av Moland kommunestyre i 1971. I perioden 1975–1979 var han medlem av formannskapet, og i 1979–1981 var han ordfører i kommunen. Samtidig hadde han en rekke verv både i den lokale Høyre-forening og i Aust-Agder Høyre.

Tore A. Liltved ble vararepresentant til Stortinget fra Aust-Agder ved stortingsvalget i 1977 og møtte for kortere tid både i 1977/78 og i 1979/80. Ved dannelsen av regjeringen Willoch i oktober i 1981 ble Astrid Gjertsen statsråd, og Tore A. Liltved rykket opp som fast møtende representant. Fra april 1986 og ut perioden møtte han sammenhengende under Astrid Gjertsens permisjon.

Tore A. Liltved ble valgt som fast representant ved stortingsvalget i 1989 og ble gjenvalgt ved valget i 1993.

I løpet av sine i alt 16 år på Stortinget fikk Tore A. Liltved rik anledning til å vise sitt brede politiske engasjement. Han var medlem av flere fagkomiteer og markerte seg godt i dem alle. Han var medlem av forbruker- og administrasjonskomiteen, av sosialkomiteen, av kirke- og undervisningskomiteen og av kommunalkomiteen. Han var i en periode innpisker og medlem av gruppestyret i Høyre og var engasjert i Nordisk Råd og i Stortingets gruppe av IPU. Hvis vi bare skal trekke frem én sak av de mange som Tore A. Liltved engasjerte seg i, må det være arbeidet for best mulig undervisningstilbud for elever med forskjellige funksjonshemninger. Dette gjaldt ikke minst arbeidet for bedre utdannelsesmuligheter for døve og tunghørte.

Tidligere stortingsrepresentant Oddbjørn Langlo gikk bort i slutten av juli i år, 69 år gammel.

Oddbjørn Sverre Langlo var født 20. april 1935 i Stranda. Han tok examen artium i 1954, etterfulgt av handelsgymnasium i 1955 og Forsvarets russiskkurs i 1956. Oddbjørn Langlo ble siviløkonom fra Norges Handelshøgskole i 1961. Nokså raskt etter eksamen ble han ansatt ved Ringstads A/S i Stranda og kom til å bli her – i forskjellige økonomistillinger – helt til han ble valgt til Stortinget i 1973. I 1973 var han som medeier med på å etablere Stranda Spekemat A/S. Frem til 1985 var han styreformann i dette selskapet.

Oddbjørn Langlo kom tidlig med i politisk arbeid og ble leder i Stranda Høyre i 1964, bare 29 år gammel. Fra 1967 var han medlem av Stranda kommunestyre. I perioden 1971–1975 var han også medlem av formannskapet. Ved stortingsvalget i 1973 ble Oddbjørn Langlo valgt som representant fra Møre og Romsdal – et verv han hadde frem til han trakk seg før stortingsvalget i 1985.

På Stortinget var Oddbjørn Langlo først medlem av samferdselskomiteen. I den neste perioden flyttet han over til industrikomiteen og fortsatte så i den nye energi- og industrikomiteen. Disse komiteplasseringene var midt i blinken for Oddbjørn Langlo, både som distriktsrepresentant og som industrimann. Han var spesielt engasjert i kraftforsyning og hadde ved siden av stortingsvervet en rekke tillitsverv i lokale kraftselskaper. I Stortinget var han Høyres hovedtalsmann i en rekke av de store kraftutbyggingssakene på slutten av 1970-tallet. Det var en oppgave han løste med stor grundighet og stor saklighet.

I perioden 1981–1985 var Oddbjørn Langlo formann for Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union.

Tidligere stortingsrepresentant Sigurd Holemark gikk bort 12. august, 69 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Sigurd Holemark var født 8. september 1934 i Norderhov. Han tok examen artium i 1954. Etter handelsgymnasiet i 1955 ble han praktikant ved Borregaard Fabrikker A/S. Det ble starten på en lang yrkeskarriere i Borregaard. Sigurd Holemark hadde flere forskjellige stillinger i konsernet. Da han kom på Stortinget i 1981, var han kontorsjef, og i årene etter Stortinget arbeidet han med informasjon og samfunnskontakt i samme konsern.

Sigurd Holemark hadde en lang rekke verv i Høyre. Han var formann i Sarpsborg Høyre i 1965–1967 og igjen i perioden 1998–1999. Han var formann i Østfold Høyre i 1974–1978 og i 1980–1982. I de samme periodene var han også medlem av Høyres sentralstyre.

I stortingsperiodene 1973–1977 og 1977-1981 møtte Sigurd Holemark flere ganger som vararepresentant for Østfold fylke. Han ble valgt til representant i 1981 og ble gjenvalgt ved valgene i 1985 og 1989. I den første perioden var han medlem av forsvarskomiteen og varamedlem til Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. I perioden 1985–1989 var han først medlem av finanskomiteen, deretter av landbrukskomiteen. I den siste perioden var han medlem av energi- og industrikomiteen. Sigbjørn Holemark var i en periode medlem av Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingen, og ledet i perioden 1989–1993 Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union.

Sigurd Holemark var en grundig og solid representant, som alltid gikk fullt og helt opp i de saksfeltene han hadde ansvar for i de forskjellige fagkomiteer. Men uansett komitetilknytning var han samtidig hele tiden industrimannen – levende opptatt av industriens og næringslivets arbeidsvilkår. Han var seg alltid bevisst at han representerte industrifylket Østfold. Sigurd Holemark hadde også en sterk interesse for utenrikspolitiske spørsmål. Han var da også medlem av forsvarskomiteen i en periode da forsvar og utenrikspolitikk stod meget sentralt også i den dagsaktuelle norske innenrikspolitikk. Han var også en varm tilhenger av norsk medlemskap i Den europeiske union. Han var medlem av Høyres EF-utvalg frem til 1992 og deltok aktivt i arbeidet frem mot folkeavstemningen i 1994.

Disse tre representantene hadde det til felles at de alle var svært omgjengelige og lette å ha med å gjøre, med stor kontaktflate på tvers av alle partigrenser. Det er fortsatt mange i Stortinget som har positive minner om dem alle tre, selv om det er gått noen år siden vi hadde dem blant oss til daglig.

Vi minnes Tore A. Liltved, Oddbjørn Langlo og Sigurd Holemark for deres virke i Stortinget og lyser fred over deres minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Åse Wisløff Nilssen, Olav Akselsen, Karin S. Woldseth, Ingmar Ljones, Hill-Marta Solberg, Heikki Holmås, Bent Høie og Inga Marte Thorkildsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Vest-Agder fylke: Åse Versland

For Hedmark fylke: Helge Bjørnsen og Johnny Hult

For Nordland fylke: Kari Økland

For Oppland fylke: Reidun Gravdahl

For Sogn og Fjordane fylke: Mathias Råheim

For Sør-Trøndelag fylke: Karin Galaaen

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Karin Andersen om forlengelse av den innvilgede permisjon til å gjelde til og med 22. oktober

  • fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen foreligger søknad, undertegnet av delegasjonens leder, stortingsrepresentant Morten Høglund. Søknaden gjelder deltakelse på EFTA-møter i Reykjavik for representantene Vidar Bjørnstad, Julie Christiansen, Gunn Karin Gjul, Morten Høglund og Ågot Valle i dagene 20. og 21. oktober, og for representantene Ivar Østberg i tiden fra og med 20. oktober til og med 22. oktober

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Vararepresentantene, for Akershus fylke Sverre Myrli, Mette Korsrud og Harald Espelund, for Hedmark fylke Helge Bjørnsen, for Hordaland fylke Ragna Flotve, for Troms fylke Ruth Stenersen og for Sør-Trøndelag fylke Ola Røtvei innkalles for å møte i permisjonstiden.

  • 3. Mette Korsrud og Ruth Stenersen innvelges i Lagtinget for den tid de møter for representantene Julie Christiansen og Ivar Østberg.

Presidenten: Representanten Jorunn Ringstad vil fremsette et privat forslag.

Jorunn Ringstad (Sp) [10:13:40]: På vegner av Karin Galaaen og meg sjølv skal eg få leggje fram eit forslag om endring av kalkulasjonsrenta for samferdsleprosjekt til 4 pst.

Presidenten: Representanten Synnøve Konglevoll vil fremsette et privat forslag.

Synnøve Konglevoll (A) [10:14:11]: På vegne av representantene Lena Jensen, Øyvind Korsberg og meg selv vil jeg fremme forslag om statlige bevilgninger til «prosjektet 46664 Tromsø» på 12 mill. kr.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.