Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 1 (2020–2021)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har i brev av 14. oktober 2020 anmodet om at Martin Henriksen overføres fra utdannings- og forskningskomiteen til justiskomiteen.

Senterpartiets stortingsgruppe har anmodet om at Emilie Enger Mehl overføres fra justiskomiteen til utenriks- og forsvarskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Martin Henriksen er overført fra utdannings- og forskningskomiteen til justiskomiteen.

Emilie Enger Mehl er overført fra justiskomiteen til utenriks- og forsvarskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 19. oktober 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder