Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Arbeids- og sosialkomiteen (31)

 • Innst. 392 S (2017-2018)

  Dokument 8:204 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter
 • Innst. 388 S (2017-2018)

  Dokument 8:199 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Arve Sigmundstad, Svein Roald Hansen og Siv Henriette Jacobsen om å forbedre allmenngjøringsordningen
 • Innst. 385 S (2017-2018)

  Meld. St. 12 (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
 • Innst. 384 S (2017-2018)

  Dokument 8:201 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å oppheve medleverforskriften for å sikre bedre arbeidsforhold i barnevernet og andre omsorgstjenester
 • Innst. 377 S (2017-2018)

  Dokument 8:172 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming
 • Innst. 376 S (2017-2018)

  Dokument 8:198 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande og Eigil Knutsen om å styrke godkjenningsordningen for renhold
 • Innst. 375 S (2017-2018)

  Dokument 8:206 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete og Siv Mossleth om å sikra fortrinnsretten for hamnearbeidarane
 • Innst. 374 S (2017-2018)

  Dokument 8:208 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe og Siv Mossleth om at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang framfor EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA (European Labour Authority)
 • Innst. 356 L (2017-2018)

  Prop. 57 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018)
 • Innst. 355 L (2017-2018)

  Prop. 73 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)
 • Innst. 343 L (2017-2018)

  Prop. 61 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning)
 • Innst. 334 L (2017-2018)

  Dokument 8:207 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Willfred Nordlund og Geir Pollestad om endring av arbeidsmiljøloven § 1-7
 • Innst. 235 S (2017-2018)

  Prop. 50 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 234 S (2017-2018)

  Meld. St. 10 (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 233 S (2017-2018)

  Dokument 8:132 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Svein Roald Hansen, Eirik Sivertsen og Rigmor Aasrud om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
 • Innst. 232 S (2017-2018)

  Dokument 8:148 S (2017–2018) og Dokument 8:160 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene samt 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv
 • Innst. 198 S (2017-2018)

  Dokument 8:97 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om videreføring og utvidelse av forsøk med tettere oppfølging ved sykefravær og egenmelding ved sykdom i opptil ett år
 • Innst. 197 S (2017-2018)

  Dokument 8:101 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Gina Barstad og Kari Elisabeth Kaski om å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter
 • Innst. 132 L (2017-2018)

  Dokument 8:60 L (2017–2018) og Dokument 8:94 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler adgangen til bruk av midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak
 • Innst. 131 S (2017-2018)

  Dokument 8:58 S (2017–2018), Dokument 8:59 S (2017–2018) og Dokument 8:65 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om tre representantforslag som omhandler innleie av arbeidskraft og å sikre et ryddig arbeidsliv
 • Innst. 108 S (2017-2018)

  Meld. St. 40 (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Eksport av norske velferdsytelser
 • Innst. 101 S (2017-2018)

  Dokument 8:57 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen
 • Innst. 98 S (2017-2018)

  Dokument 8:54 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning
 • Innst. 85 S (2017-2018)

  Prop. 15 S (2017–2018) og Prop. 19 S (2017–2018) kap. 872

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet, kap. 872
 • Innst. 61 L (2017-2018)

  Prop. 7 L (2017–2018)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)
 • Innst. 60 S (2017-2018)

  Dokument 8:17 LS (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
 • Innst. 59 L (2017-2018)

  Dokument 8:17 LS (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
 • Innst. 37 S (2017-2018)

  Meld. St. 4 (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 36 S (2017-2018)

  Dokument 8:11 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten
 • Innst. 31 L (2017-2018)

  Prop. 151 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)
 • Innst. 15 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)