Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Justiskomiteen (41)

 • Innst. 461 L (2021-2022)

  Prop. 126 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Innst. 447 L (2021-2022)

  Prop. 118 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)
 • Innst. 431 S (2021-2022)

  Dokument 8:160 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Abid Raja om strakstiltak for å redusere passkøene i Norge
 • Innst. 430 L (2021-2022)

  Prop. 69 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)
 • Innst. 428 S (2021-2022)

  Dokument 8:162 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg, Christian Tybring-Gjedde og Silje Hjemdal om innføring av midlertidig grensekontroll
 • Innst. 407 S (2021-2022)

  Dokument 8:122 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov
 • Innst. 386 L (2021-2022)

  Prop. 81 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forvaltningsloven (skyldkrav ved administrativ foretakssanksjon og habilitetsreglenes anvendelse for statsråder)
 • Innst. 384 L (2021-2022)

  Prop. 97 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (fjernmøter og fjernavhør i domstolene mv.) – BERIKTIGET
 • Innst. 378 S (2021-2022)

  Dokument 8:238 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Erlend Wiborg, Tor André Johnsen og Silje Hjemdal om kontroll med hvilke personer som engasjerer seg i arbeidet med ukrainske flyktninger
 • Innst. 367 S (2021-2022)

  Dokument 8:213 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om styrking av den sivile beredskapen
 • Innst. 311 S (2021-2022)

  Dokument 8:133 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingunn Foss, Sveinung Stensland, Peter Frølich, Tage Pettersen, Turid Kristensen, Mudassar Kapur og Sandra Bruflot om styrking av ofres stilling – BERIKTIGET
 • Innst. 310 L (2021-2022)

  Prop. 238 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)
 • Innst. 309 S (2021-2022)

  Dokument 8:126 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingunn Foss, Sveinung Stensland, Mahmoud Farahmand, Anne Kristine Linnestad, Margret Hagerup og Liv Kari Eskeland om innføring av meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale
 • Innst. 308 L (2021-2022)

  Prop. 62 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i naturskadeforsikringsloven mv. (etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.)
 • Innst. 307 S (2021-2022)

  Dokument 8:134 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kathy Lie, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om å styrke kampen mot voldtekt gjennom å nedsette en voldtektskommisjon
 • Innst. 306 S (2021-2022)

  Dokument 14 (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2021 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 277 S (2021-2022)

  Dokument 8:115 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold, Kathy Lie og Ingrid Fiskaa om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i
 • Innst. 262 L (2021-2022)

  Dokument 8:104 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om endring av straffeprosessloven (varetektsfengsling av terrormistenkte)
 • Innst. 261 S (2021-2022)

  Dokument 8:103 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt, Silje Hjemdal og Morten Stordalen om tap av stemmerett for terrordømte
 • Innst. 260 S (2021-2022)

  Dokument 8:102 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson og Rauand Ismail om å hente hjem norske barn og kvinner fra interneringsleirer i Syria
 • Innst. 243 L (2021-2022)

  Dokument 8:80 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Per-Willy Amundsen og Himanshu Gulati om endring av straffeloven
 • Innst. 241 S (2021-2022)

  Dokument 8:88 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om å bevare Bredtvetskogen
 • Innst. 234 L (2021-2022)

  Prop. 214 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)
 • Innst. 208 S (2021-2022)

  Dokument 8:54 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Heidi Nordby Lunde og Ingunn Foss om å bekjempe vold og gjengkriminalitet
 • Innst. 185 S (2021-2022)

  Dokument 8:36 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Rauand Ismail om en kvitteringsordning ved personkontroller
 • Innst. 184 S (2021-2022)

  Prop. 231 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 183 S (2021-2022)

  Prop. 225 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) og forordning (EU) 2017/2055 om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
 • Innst. 178 S (2021-2022)

  Dokument 8:27 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om generell bevæpning av politiet
 • Innst. 177 S (2021-2022)

  Dokument 8:26 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Andreas Sjalg Unneland om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn
 • Innst. 161 L (2021-2022)

  Prop. 229 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)
 • Innst. 159 L (2021-2022)

  Prop. 241 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.)
 • Innst. 158 L (2021-2022)

  Prop. 5 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven)
 • Innst. 132 S (2021-2022)

  Prop. 230 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 131 L (2021-2022)

  Prop. 234 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)
 • Innst. 64 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 61 L (2021-2022)

  Prop. 34 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Innst. 52 L (2021-2022)

  Prop. 226 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.
 • Innst. 48 L (2021-2022)

  Prop. 242 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)
 • Innst. 45 L (2021-2022)

  Prop. 12 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)
 • Innst. 44 L (2021-2022)

  Prop. 33 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19
 • Innst. 6 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)