Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Kommunal- og forvaltningskomiteen (34)

 • Innst. 407 S (2017-2018)

  Prop. 96 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.)
 • Innst. 393 S (2017-2018)

  Prop. 88 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2019
 • Innst. 369 L (2017-2018)

  Prop. 46 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 • Innst. 357 L (2017-2018)

  Prop. 68 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.)
 • Innst. 333 L (2017-2018)

  Prop. 89 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse)
 • Innst. 329 L (2017-2018)

  Prop. 59 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)
 • Innst. 328 L (2017-2018)

  Prop. 65 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)
 • Innst. 327 L (2017-2018)

  Prop. 45 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)
 • Innst. 274 S (2017-2018)

  Dokument 8:103 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet
 • Innst. 257 S (2017-2018)

  Dokument 8:139 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Kari Elisabeth Kaski om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig
 • Innst. 245 S (2017-2018)

  Dokument 8:34 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad og André N. Skjelstad om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa
 • Innst. 244 S (2017-2018)

  Dokument 8:92 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Bjørnar Moxnes om inntil videre å ikke benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas
 • Innst. 220 S (2017-2018)

  Prop. 44 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel)
 • Innst. 189 L (2017-2018)

  Prop. 27 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)
 • Innst. 181 L (2017-2018)

  Prop. 126 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)
 • Innst. 173 L (2017-2018)

  Prop. 146 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
 • Innst. 172 L (2017-2018)

  Prop. 156 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)
 • Innst. 171 S (2017-2018)

  Meld. St. 43 (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016
 • Innst. 166 S (2017-2018)

  Dokument 8:66 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nisrin El Morabit om å sette et tak på lederlønninger i staten tilsvarende statsministerens lønnsnivå
 • Innst. 165 L (2017-2018)

  Prop. 148 L (2016–2017) og Prop. 33 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) og om Endringar i eierseksjonsloven m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga)
 • Innst. 153 L (2017-2018)

  Prop. 125 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)
 • Innst. 148 S (2017-2018)

  Meld. St. 42 (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2016
 • Innst. 140 S (2017-2018)

  Dokument 8:42 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torhild Bransdal om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven
 • Innst. 87 S (2017-2018)

  Prop. 16 S (2017–2018), unntatt kap. 542

  Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 86 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), kap. 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 68 S (2017-2018)

  Dokument 8:64 LS (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.
 • Innst. 67 L (2017-2018)

  Dokument 8:64 LS (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.
 • Innst. 66 S (2017-2018)

  Dokument 8:47 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m.
 • Innst. 56 S (2017-2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud i Stortingets møte 16. november 2017 om at hun trekker tilbake forslag fra Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige, jf. Representantforslag 52 S (2017–2018) – BERIKTIGET
 • Innst. 54 L (2017-2018)

  Prop. 149 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)
 • Innst. 52 S (2017-2018)

  Dokument 8:2 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
 • Innst. 49 S (2017-2018)

  Dokument 8:4 S (2017–2018), Dokument 8:5 S (2017–2018), Dokument 8:6 S (2017–2018), Dokument 8:13 S (2017–2018), Dokument 8:38 S (2017–2018), Dokument 8:39 S (2017–2018) og Dokument 8:40 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om syv representantforslag som omhandler Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av fylkeskommuner
 • Innst. 45 L (2017-2018)

  Prop. 157 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg)
 • Innst. 16 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)