Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
29.01.2019

Dokument 8:218 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone

Behandles av Finanskomiteen
07.02.2019
29.01.2019

Prop. 109 L (2017-2018)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Behandles av Finanskomiteen
07.02.2019
29.01.2019

Dokument 8:10 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv

Behandles av Finanskomiteen
07.02.2019
05.02.2019

Prop. 8 S (2018-2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)

Behandles av Finanskomiteen
12.02.2019

Meld. St. 7 (2018-2019)

Om ny sentralbanklov

Behandles av Finanskomiteen
19.02.2019
12.02.2019

Prop. 7 L (2018-2019)

Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Behandles av Finanskomiteen
12.02.2019

Prop. 15 S (2018-2019)

Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017

Behandles av Finanskomiteen